Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 1/2/2023, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo trực tuyến phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Cứ mỗi dịp chuẩn bị đến ngày hội tòng quân trên cả nước, không gian mạng lại xuất hiện những thông tin, hình ảnh cắt ghép, xuyên tạc, có nội dung nói xấu, bôi nhọ, đả kích môi trường quân ngũ. Đây là thủ đoạn nguy hiểm của các đối tượng xấu, có tư tưởng cực đoan, bất mãn. Những sản phẩm xấu độc này đã tiếp tay cho các thế lực thù địch thực hiện chiến dịch tuyên truyền nhằm hạ thấp uy tín Quân đội, gieo rắc tâm lý hoài nghi trong đời sống xã hội...

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở mỗi địa phương, đơn vị. Chính vì vậy, những năm qua, Huyện ủy Bình Lục luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể hóa Nghị quyết 04 ngày 06/03/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới sát với điều kiện thực tế tại địa phương, qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thông qua tăng cường hoạt động TTPBGDPL góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho CBĐV, nhân dân; cách nhận biết những chiêu trò, thủ đoạn của tội phạm và thế lực thù địch, phản động; cách ứng phó với thông tin xấu, độc trên mạng internet. Qua đó giúp CBĐV, nhân dân có cách nhìn nhận đúng đắn về những vấn đề chính trị xã hội, có khả năng tham gia đấu tranh phản bác lại các quan điểm, hành động sai trái, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

“Giải thiêng” là một khuynh hướng sáng tạo trong văn học của chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. “Giải thiêng” là việc nhìn lịch sử bằng góc nhìn khác. Nhưng khi lịch sử được “giải thiêng” với ý đồ xấu hạ thấp, bôi nhọ, phỉ báng để “xét lại lịch sử” thì lúc đó lịch sử không còn là lịch sử nữa mà đã bị xuyên tạc, bóp méo. Điều này thực sự nguy hiểm!

Thời gian qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức, thủ đoạn, nhất là trên không gian mạng. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về nhân quyền tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Phó chánh Văn Phòng Thường trực BCĐ nhân quyền Chính phủ; Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao); Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ về nhân quyền tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Việc hứa hão, hứa suông của một số cán bộ, đảng viên không những ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cá nhân chủ thể mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng và các cơ quan nhà nước, gây mất lòng tin của nhân dân. Việc phòng và chữa “bệnh” hứa hão để lấy lại lòng tin của nhân dân cũng nằm trong công việc lớn phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, người dùng sử dụng mạng internet phổ biến như hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Lợi dụng tính lan truyền nhanh và rất khó kiểm soát, mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá đường lối, tư tưởng, chính trị của Đảng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp. Từ nhận thức trên, việc nâng cao chất lượng các bài giảng trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT) đã được cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Nam xác định là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tích cực, hiệu quả đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Muốn làm tròn trách nhiệm, bổn phận “công bộc” của dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, mỗi cán bộ phải có quan điểm phục vụ vì dân, tác phong công tác gần gũi, phong cách ứng xử và làm việc chuẩn mực với tinh thần tôn trọng nhân dân. Để làm tốt những điều đó cần chống lại căn “bệnh” xa dân, bài trừ thói trịch thượng của cán bộ trong công việc và ứng xử.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tính khái quát cao, là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn dân tộc, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta về phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Từ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng tính công khai, minh bạch, dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong đời sống xã hội là phương cách hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vì những điều đó làm hẹp đi “mảnh đất tốt” để độc quyền, độc đoán, quan liêu, tham nhũng và hối lộ có thể nảy sinh. Công việc này chúng ta đã làm tích cực nhưng cần làm tốt hơn nữa.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991; bổ sung, phát triển năm 2011) cùng một số văn kiện khác của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua việc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để làm trong sạch Đảng, kỷ cương của Đảng được giữ vững, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng cao.

Tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc vừa là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng Đảng, giúp Đảng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Để thực hiện tốt nguyên tắc này cần phải làm cho cán bộ, đảng viên không còn “ngại” phê bình, dám nói thẳng, nói thật để cùng tiến bộ và phát triển. 

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy