Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (2241870 - 2242024) Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Giáo dục địa phương (GDĐP) là môn học được tích hợp với hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học và có vị trí tương đương các môn học khác ở cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT). Để nội dung GDĐP thực sự phát huy tác dụng trong hoạt động giảng dạy, phù hợp với chương trình tổng thể và góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, bên cạnh sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các cấp, ngành chức năng rất cần sự chủ động, sáng tạo từ phía mỗi nhà trường.

Thực hiện Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG ngày 22/01/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV, năm 2024, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 42/-KH/BCĐ ngày 29/03/2024 hưởng ứng cuộc thi với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

 Với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhà lý luận xuất sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Bộ Công thương cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ Công thương vừa ban hành Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ về Tổ chức “Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2024”.

Với âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa-tư tưởng, một trong những phương thức mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng là phát hành các sách, báo có nội dung độc hại, xuyên tạc, phản động. Đáng phê phán là một số cá nhân do nhận thức chính trị hạn chế, thiếu hiểu biết và hám lợi đã “nối giáo cho giặc” khi công khai tán phát, mua bán sách, báo xấu độc. Vì thế, việc ngăn chặn sự thẩm lậu, đấu tranh trực diện với sách, báo xấu độc cần nhất là chủ động, thường xuyên, kịp thời, đi vào thực chất.

Kịp thời thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW, ngày 5/2/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách điện tử bài viết trên trang web: sachquocgia.vn.

Nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là với công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ nhận thức đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chức năng chú trọng thực hiện tốt nội dung chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với quần chúng ưu tú, tạo nguồn đối tượng kết nạp Đảng ổn định, chất lượng.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Báo Hà Nam điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn văn bản của Thủ tướng Chính phủ:

Tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, sử dụng tốt đội ngũ cán bộ công chức là điều kiện cơ bản bảo đảm cho bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, có hiệu quả và ít “bệnh tật”. Những điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, một trong những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày đêm đau đáu, trăn trở suy nghĩ đó là mọi vấn đề liên quan đến tự do, hạnh phúc của người dân. Sinh thời, Bác Hồ đã có nhiều bài nói, bài viết, thư tín liên quan đến dân. Có lẽ một trong những kiệt tác, làm kim chỉ nam có công tác vận động quần chúng, nhân dân là tác phẩm "Dân vận". Tháng 10 năm nay là tròn 75 năm Bác Hồ viết và cho xuất bản kiệt tác “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2024). Mở đầu bài báo, Người viết "Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên phải nhắc lại".

Càng gần đến những ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của năm 2024, các thế lực thù địch chống đối chính trị càng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Đây là một trong những nhân tố có thể tạo ra nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.

Năm 2023, Bảo tàng tỉnh được đánh giá là đơn vị sự nghiệp có các hoạt động nổi bật nhất của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL). Để đạt được kết quả đó, chi ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, giá trị cốt lõi và động lực chủ yếu có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời đại. Đến lượt mình, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị bởi thế giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin đã phát huy mạnh mẽ, nâng cao giá trị đoàn kết của dân tộc lên một tầm cao mới, là nguồn sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Mỗi khi cánh én báo tin xuân cũng là dịp người dân đất Việt kỷ niệm Ngày ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta là đội tiền phong chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam và của toàn dân tộc. Đảng còn là tiêu biểu cho văn hóa, trí tuệ Việt Nam - như Bác Hồ từng nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng. Ở mỗi thời kỳ, thanh niên đều khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn được quan tâm chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ĐVTN, góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Công tác khoa giáo đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần triển khai hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Chính vì vậy, thời gian qua, Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Phủ Lý luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác khoa giáo. Qua đó, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực xây dựng thành phố Phủ Lý xứng đáng là trung tâm chính trị của tỉnh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Để thực hiện tốt yêu cầu, đòi hỏi trên đây, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) không chỉ có nhận thức đầy đủ, đúng đắn mà cần phải quan tâm lựa chọn, triển khai những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, không để những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên, nhân dân và dư luận xã hội.

Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến hiện nay là tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy