Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kèm theo sự phát triển công nghệ internet, cũng như các kỹ thuật, ứng dụng làm báo hiện đại đã, đang và sẽ tiếp tục thổi bùng cuộc cách mạng thông tin số. Rõ ràng, và thật khó có thể lảng tránh sự cạnh tranh khốc liệt thông tin giữa báo chí chính thống và mạng xã hội.

Sự phát triển của Internet đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó có xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 4 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động giáo dục chính trị năm 2023 của nhà trường, hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thông qua Hội thi giúp Trường Chính trị tỉnh có thêm nhận định, đánh giá về việc giảng dạy và học tập chính trị của các lớp Trung cấp chính trị. Đồng thời, phát hiện các học viên có năng lực, kỹ năng tốt; tăng cường giao lưu, thi đua học tốt, góp phần nâng cao ý thức học tập của các học viên. Qua cuộc thi cũng góp phần khơi dậy niềm say mê học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng của Đảng và nâng cao khát vọng cống hiến, hết lòng, hết sức phụng sự Nhân dân trong học viên và cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận chính trị nhạy bén là một trong những yếu tố nền tảng quan trọng giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thể nhìn nhận, đánh giá, xem xét trên nhiều khía cạnh, phân tích chính xác đúng, sai, phải, trái trong quá trình tiếp nhận thông tin, từ đó, kịp thời lên tiếng bảo vệ những thông tin đúng đắn, tích cực, phủ nhận, đấu tranh loại bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, trong bối cảnh trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin giả mạo, không chính thống, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử dân tộc, chống phá quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước… càng đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thường xuyên chăm lo nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh, tư duy chính trị; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Công cuộc “Đổi mới” đất nước do Đảng ta lãnh đạo nhiều năm qua đã đạt những thành tựu to lớn không thể phủ nhận, được nhân dân tin tưởng, bè bạn quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức xuyên tạc cho rằng: Đảng, Nhà nước đấu tranh phòng, chống tham nhũng “thực chất chỉ là cuộc đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực”. Rằng: “... việc xây dựng Đảng chỉ là kiểu “giật gấu vá vai”. Tình trạng này tất yếu sẽ khiến Đảng đổ vỡ và tan rã”... Đây là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc hết sức nguy hiểm hòng chia rẽ Đảng với nhân dân, làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Qua các thời kỳ cách mạng Việt Nam đã cho thấy, các thế lực thù địch chưa khi nào ngừng chống phá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của chúng là muốn gây mất ổn định và tạo những khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, đảng viên; kích động, thúc đẩy quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hòng làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sáng 31/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tiến hành Khảo sát thực tế việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và xây dựng, nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Công an tỉnh.

Chủ động lan tỏa thông tin tích cực hay tăng cường đăng tải, chia sẻ thông tin tốt, thông tin chính thống là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong thời kỳ mới của Đảng ta. Tuy nhiên, những năm gần đây, lợi dụng việc đổi mới trong giáo dục của ta, các thế lực thù địch, phản động tung ra luận điệu “thúc đẩy tự do học thuật” nhằm tách giáo dục ra khỏi chính trị, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận (CTDV) của Đảng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện Lý Nhân đã luôn tích cực, chủ động thực hiện nội dung vận động quần chúng nhân dân thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, gần sát thực tế đời sống cơ sở, lấy việc “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân” làm phương châm hành động. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về kết quả: thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tối 22/10, tại Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 được tổ chức. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Xây dựng văn hóa công vụ là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhằm hoàn thiện một nền hành chính hiện đại, dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đó cũng là xây dựng hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, làm giàu văn hóa Đảng, tạo cho các tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy năng lực, vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương.

Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu - bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.

Để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải nhận thức đúng đắn, thực hiện đồng bộ việc nâng cao hiệu quả, tăng cường tính chiến đấu và bảo đảm tính thuyết phục trong “cuộc chiến” giữ gìn, bảo vệ vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất chế độ chính trị-xã hội ưu việt mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Những năm qua, Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều nước trên thế giới, trong đó có 5 nước là đối tác chiến lược toàn diện gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ. Kết quả này có được từ quá trình xây dựng, bồi đắp dựa trên lòng tin giữa Việt Nam và các nước. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cố tình xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam nhằm mục đích phá hoại công cuộc hội nhập, phát triển của đất nước.

Sự xuất hiện những tà đạo đội lốt tôn giáo được lập ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở một bộ phận nhân dân. Hoạt động của các tà đạo đó đã vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, làm lệch chuẩn văn hóa, đạo đức xã hội... Chính vì vậy, việc nhận diện, đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo là rất cần thiết.

Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.

Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) của Quân đội nhân dân Việt Nam là thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả, thể hiện vai trò, trách nhiệm của nước ta với thế giới. Hình ảnh quân nhân “Mũ nồi xanh” Việt Nam hoạt động gìn giữ hòa bình tại châu Phi đã nâng cao vị thế của Quân đội ta trong hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động lại có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì thế, chúng ta cần nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đó.

Hiện nay, bên cạnh phần lớn người dân luôn ý thức gương mẫu, trách nhiệm khi phát ngôn thì đang xuất hiện tình trạng một số người, trong đó có cả cán bộ, công chức có những phát ngôn tùy tiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Ðảng, Nhà nước, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn từ các cơ quan chức năng cũng như sự vào cuộc của toàn xã hội để ngăn chặn hiệu quả.

Sáng 29/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy