Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Để thực hiện tốt yêu cầu, đòi hỏi trên đây, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) không chỉ có nhận thức đầy đủ, đúng đắn mà cần phải quan tâm lựa chọn, triển khai những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, không để những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên, nhân dân và dư luận xã hội.

Vai trò, nhiệm vụ của các cấp ủy, TCĐ và đội ngũ CBĐV trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thể hiện trước hết ở sự coi trọng và duy trì thường xuyên việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định… của Đảng, giúp CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân thuộc phạm vi phụ trách hiểu rõ, hiểu đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đó, tích cực cập nhật những thông tin thời sự; phổ biến, cảnh báo những luận điệu, chiêu thức chống phá mới của các thế lực thù địch để CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân nhận biết và đề cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời, trang bị kiến thức, hướng dẫn CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế, vị trí việc làm của mỗi cá nhân cũng như nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, đoàn thể, ngành giới.

Các đại biểu dự tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tháng 7/2023. Ảnh: Hương Giang

Một trong những nội dung quan trọng thể hiện vai trò của cấp ủy, TCĐ và đội ngũ CBĐV trong việc góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là thường xuyên quan tâm xây dựng, tổ chức lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trực diện.

Từ điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao, các cấp ủy, TCĐ chủ động nghiên cứu, lựa chọn những CBĐV, CCVC có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm nghiệp vụ vững vàng tham gia lực lượng nòng cốt. Cùng với đó, đề ra những phương án, cách thức tổ chức phù hợp để phát huy vai trò của từng bộ phận lực lượng nòng cốt gắn với quan tâm củng cố cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật cần thiết để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Để thực hiện tốt nội dung này, cấp ủy, TCĐ phải khảo sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, năng lực, trình độ cũng như tinh thần trách nhiệm của CBĐV, CCVC để có căn cứ phân công đúng, trúng nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ phận, cá nhân một cách hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu, lựa chọn hình thức phù hợp trong xây dựng, chia sẻ những thông tin chính thống, có tính định hướng, tính giáo dục cao, từ đó, tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa sâu rộng trong CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Chú trọng duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò của cấp ủy, TCĐ trong việc tham gia góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua kiểm tra, giám sát không chỉ kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót mà quan trọng hơn là nắm bắt, hỗ trợ cấp ủy, TCĐ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cấp dưới và CBĐV, CCVC tháo gỡ khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát hiện những bất cập, chồng chéo, vướng mắc phát sinh để có giải pháp khắc phục phù hợp, kịp thời. Mặt khác, giới thiệu nhân rộng, cổ vũ và tuyên dương, khen thưởng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, điển hình tiên tiến tiêu biểu, qua đó tạo sự đồng đều, rộng khắp và bền vững về chất lượng, hiệu quả trên “mặt trận” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở mỗi địa phương, đơn vị.

Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, tiêu cực thường hay triệt để sử dụng mạng xã hội để tung tin xấu độc, phá hoại tư tưởng, chống Đảng, Nhà nước, là nhân tố nguy hiểm gây bất ổn an ninh chính trị ở địa phương. Chính vì thế, cấp ủy, TCĐ các cấp cần chủ động phát huy sức mạnh của lực lượng nòng cốt, nhất là các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phân công nhiệm vụ cho từng CBĐV, CCVC trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đông đảo CBĐV, CCVC, nhân dân nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác, không tham gia những hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Quan tâm lựa chọn tổ chức những lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ có quy mô, nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, gần sát điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị cũng là một giải pháp quan trọng và cần thiết giúp đội ngũ CBĐV, CCVC, nhất là những CBĐV, CCVC tham gia lực lượng nòng cốt cập nhật kiến thức mới, nắm vững kỹ năng, kinh nghiệm cơ bản trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Từ nhận thức trên, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh rất quan tâm lựa chọn tổ chức những hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng có tác dụng thiết thực phục vụ lĩnh vực công tác này. Tại hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề tổ chức trong năm 2023, gần 200 cán bộ cấp ủy, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của các cấp ủy, TCĐ, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối đã được thông báo bản chất, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Đồng thời, được hướng dẫn triển khai những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phổ biến những kinh nghiệm trong lựa chọn, phân công CBĐV tham gia tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. BCĐ 35 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc lựa chọn tổ chức một số hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt nghiệp vụ, qua đó góp phần nâng cao khả năng “tự đề kháng” của CBĐV, CCVC trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy, TCĐ về chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua BCĐ 35 tỉnh đã yêu cầu BCĐ 35 các huyện, thị, thành ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức những hội nghị tuyên truyền chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh hoạt chi bộ tại 109/109 đảng bộ xã, phường, thị trấn; gần 400 chi bộ, đảng bộ trực thuộc các huyện, thị, thành ủy; 1.540 chi bộ thôn, tổ phố; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; các khu, cụm công nghiệp và hơn 70 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, TCĐ, cơ quan tuyên giáo, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thời gian qua đã góp phần làm cho chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trở thành dòng thông tin chủ lưu, đóng vai trò định hướng thông tin, tư tưởng, dư luận, giúp CBĐV, nhân dân nhận thức đúng đắn và có hành động, việc làm cụ thể phù hợp góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ cấp ủy cấp trên, cùng với làm tốt công tác dự báo tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, cấp ủy, TCĐ cấp cơ sở trong toàn tỉnh cũng đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh, phản bác theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn và nhất quán theo phương châm lấy “xây” để “chống”, kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa thông tin, tuyên truyền sâu rộng với xác định, phân biệt đúng, trúng đối tượng cần đấu tranh, phản bác, tích cực liên kết, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, lành mạnh, có tính định hướng, giáo dục, xây dựng… qua đó, đấu tranh có hiệu quả với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, cấp ủy, TCĐ các cấp phải luôn đề cao tinh thần chủ động, tích cực, tiền phong, gương mẫu và luôn phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy