Đảng bộ thành phố Phủ Lý hiện có 69 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó có 30 đảng bộ và 39 chi bộ) với tổng số 9.023 đảng viên. Đồng chí Phạm Văn Quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp ở mỗi chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đảng viên Chi bộ thôn Kiều (xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý) biểu quyết thông qua nghị quyết và các chỉ tiêu mô hình điểm về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Năm 2017, Chi bộ thôn Kiều (thuộc Đảng bộ xã Tiên Tân) được Thành ủy Phủ Lý lựa chọn chỉ đạo thực hiện mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mô hình được xây dựng với nội dung "Xây dựng chi bộ đảng, lãnh đạo thôn và các chi hội đoàn thể trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh".

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Tân Trần Văn Dương, sở dĩ Chi bộ thôn Kiều được lựa chọn để thực hiện mô hình điểm là vì đây là một chi bộ có đông đảng viên nhất trong đảng bộ. Việc thực hiện mô hình điểm sẽ giúp cho chi bộ, lãnh đạo thôn và trưởng các chi hội đoàn thể cũng như nhân dân nhìn nhận, đánh giá đúng đắn hơn về mục tiêu xây dựng chi bộ đảng, các chi hội đoàn thể trong sạch vững mạnh, lãnh đạo và động viên nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH của cơ sở…

Đối với Chi bộ thôn Kiều, ngay sau khi được Thành ủy, Đảng ủy xã lựa chọn thực hiện mô hình điểm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban chi ủy chi bộ đã họp xây dựng và thống nhất nội dung đăng ký các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể của mô hình điểm. Những nội dung này được đưa ra bàn luận, lấy ý kiến bổ sung, đóng góp của cán bộ, đảng viên và biểu quyết thông qua.

Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Chi bộ thôn Kiều cho biết: Các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện được xây dựng trên cơ sở bám sát thực tế, phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của cơ sở. Từ những chỉ tiêu, giải pháp này, chi bộ chỉ đạo các hội, đoàn thể trong thôn chủ động xây dựng chỉ tiêu, giải pháp riêng cho từng chi hội, đoàn thể, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên, bảo đảm tính dân chủ và tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Với cách làm công khai, dân chủ, không áp đặt, đến nay có 8/9 chỉ tiêu thực hiện mô hình điểm tại chi bộ đã được hoàn thành, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cũng như chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể trong thôn được duy trì và nâng cao hơn, góp phần tích cực giúp chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao…

Chi bộ thôn Kiều là một trong số 3 mô hình điểm cấp tỉnh và cấp thành phố được lựa chọn xây dựng trong năm 2017. Theo đánh giá, việc xây dựng và triển khai các mô hình điểm đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ không chỉ của cán bộ, đảng viên, nhân dân các đơn vị trực tiếp thực hiện mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân các đơn vị khác.

Thông qua việc xây dựng các mô hình điểm đã làm chuyển biến căn bản nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và làm theo gương Bác. Vì vậy, từ 3 mô hình điểm cấp tỉnh, cấp thành phố, 93 mô hình điểm của các chi, đảng bộ được xây dựng năm 2017, đến nay, Đảng bộ thành phố đã nhân rộng được 34/93 mô hình điểm của các chi, đảng bộ. Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập, làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Song song với việc chỉ đạo xây dựng các mô hình, thời gian qua, Đảng bộ thành phố còn triển khai có hiệu quả việc học tập các chuyên đề theo nội dung Chỉ thị 05 với nhiều hình thức phong phú, tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham dự luôn đạt xấp xỉ 100%; tích cực hưởng ứng cuộc thi viết "Những tấm gương làm theo Bác".

Đặc biệt, Thành ủy Phủ Lý còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 tại cơ sở. Qua đó thấy rõ, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của Đảng bộ thành phố đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân được nâng cao.

Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước trở thành nền nếp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, góp phần xây dựng thành phố văn minh, ngày càng phát triển.

Thanh Hà