Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 5: Coi trọng công tác vận động, định hướng đối với thế hệ trẻ

Với vai trò đội dự bị tin cậy, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, Đoàn Thanh niên được coi là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ nhận thức sâu sắc đó, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã nỗ lực cụ thể hóa nội dung công tác vận động, định hướng, cổ vũ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tăng “sức đề kháng” cho thế hệ trẻ

Thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình dân vận thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy vai trò xung kích, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, ĐVTN, nhân dân trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm gắn “xây” với “chống” trong công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, coi “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 5 Tuổi trẻ Hà Nam Dân vận khéo để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Một buổi sinh hoạt của CLB Lý luận trẻ huyện Bình Lục.

Theo đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Chủ động định hướng, cung cấp những thông tin chính thống, “tin tốt, chuyện đẹp” cho ĐVTN. Mặt khác, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là người đứng đầu gắn với thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cấp bộ đoàn cũng xây dựng nhiều mô hình dân vận phù hợp nhằm đổi mới nội dung, phương thức định hướng, giáo dục chính trị cho cán bộ, ĐVTN. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho ĐVTN mới kết nạp học tập các bài lý luận chính trị với nội dung được thiết kế gọn, đi thẳng vào những vấn đề cơ bản, hình thức đa dạng, phong phú, phát huy tính tích cực, chủ động của ĐVTN trong nghiên cứu, liên hệ, vận dụng thực hiện. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước thông qua các cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến và qua sinh hoạt chuyên đề của mô hình câu lạc bộ “Lý luận trẻ” các cấp.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các cấp bộ đoàn đã tích cực triển khai 4 bài học lý luận chính trị tới ĐVTN bằng hình thức đổi mới, sáng tạo thông qua sinh hoạt chuyên đề, tổ chức đánh giá kết quả học tập trên Cổng Thông tin điện tử học lý luận chính trị qua website http://hoclyluan.doanthanhnien.vn. Qua đó 100% ĐVTN mới kết nạp được học tập các bài học lý luận chính trị theo quy định.

Các cấp bộ đoàn cũng đã lồng ghép nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ, nghị quyết đại hội đoàn cùng cấp để tăng cường thêm thông tin trao đổi, trên cơ sở đó nâng cao ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị cũng như nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Tỉnh đoàn Hà Nam cũng đã xây dựng, triển khai phần mềm Chatbox kết nối fanpage “Sức trẻ Hà Nam” với facebook cá nhân của cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện và 109 bí thư đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, những sự kiện, vấn đề nổi cộm của ĐVTN, thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn, tiếp nhận thông tin báo cáo 24/24h. Các cơ sở đoàn duy trì báo cáo tình hình dư luận ĐVTN, thiếu nhi vào thứ năm hằng tuần, báo cáo đột xuất ngay khi có sự việc phát sinh.

Qua hơn 2 năm triển khai, hệ thống phần mềm hoạt động liên tục, hiệu quả, giúp Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn thường xuyên, kịp thời nắm bắt và báo cáo đến các cấp, ngành chức năng về tình hình tư tưởng, dư luận ĐVTN, thiếu nhi trên địa bàn. Năm 2022, mô hình phần mềm Chatbox được Ban Chỉ đạo 35 tỉnh lựa chọn là mô hình điểm trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Làm sạch” không gian mạng

Thực hiện định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn về việc report các tài khoản có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, hằng tuần, BTV Tỉnh đoàn đã thông tin, chỉ đạo các cấp bộ đoàn đồng loạt report và báo cáo số liệu về Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn. Cùng với đó, chỉ đạo thành lập các tài khoản ảo phục vụ phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; thành lập 11 Ban Chỉ đạo 35 của tổ chức đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; đăng tải nhiều tin, bài viết mang tính chiến đấu, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua fanpage của các cấp bộ đoàn; đăng tải các tin, bài tuyên truyền pháp luật, chính sách mới, những hoạt động tích cực của các cấp bộ đoàn trong tỉnh.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 5 Tuổi trẻ Hà Nam Dân vận khéo để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Thị đoàn Duy Tiên ra mắt CLB Lý luận trẻ.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được chú trọng. Vai trò của tổ chức đoàn trong đấu tranh, phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng được khẳng định rõ nét. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã có 61 mô hình tập thể, 69 mô hình cá nhân về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được các cấp bộ đoàn trong tỉnh đăng ký, thực hiện có hiệu quả. Các cuộc vận động: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; xây dựng, lan tỏa những giá trị cốt lõi của ĐVTN ở mỗi địa phương, đơn vị được đẩy mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, tăng cường “sức đề kháng” và định hướng, tổ chức cho cán bộ, ĐVTN xung kích, trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 5 Tuổi trẻ Hà Nam Dân vận khéo để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Công an xã Phú Phúc (Lý Nhân) hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

 Với phương châm: “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”, các cấp bộ đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định.

Theo đó, trên cơ sở xác định rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận, công tác thanh vận, các tổ chức đoàn đã chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ĐVTN tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ứng dụng triệt để, hiệu quả các nền tảng số, phát huy ưu thế từ các trang mạng xã hội chính thống của tổ chức đoàn vào công tác tuyên truyền.n điểm sai trái, thù địch mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định.

Cùng với đó, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tạo điểm nhấn, sức lan tỏa trong tổ chức và triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn, khơi dậy, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ trong việc nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giới trẻ. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh cung cấp thông tin mới về tình hình phát triển của tỉnh, của đất nước; các chủ trương, chương trình, dự án quan trọng của tỉnh để ĐVTN nắm chắc, tạo sự thống nhất cao trong quá trình tham gia các hoạt động, phong trào của đoàn và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Thường xuyên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, ĐVTN. Qua đó, khẳng định công tác dân vận trong công tác đoàn vừa là trách nhiệm của ĐVTN, vừa là điều kiện để ĐVTN phát huy khả năng, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, ĐVTN là lực lượng đông đảo và có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin. Vì vậy, BTV Tỉnh đoàn xác định mỗi cán bộ, ĐVTN là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác dân vận, tiếp tục xây dựng đội ngũ nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng”.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Nam

Nhóm tác giả Xây dựng Đảng-Nội chính

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy