Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 7/2024. Thời điểm này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã và đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp các cơ quan liên quan chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội. Ngày 9/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, khẳng định vị trí, vai trò của hệ thống MTTQ các cấp và chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ phục vụ tổ chức thành công Đại hội MTTQ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo MTTQ tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị đại hội; công tác nhân sự cho đại hội cần phải bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của tỉnh; việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp bảo đảm đúng thời gian; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội MTTQ các cấp… Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, tạo điều kiện tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Căn cứ chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ đại hội và ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội, như: công tác tuyên truyền, xây dựng đề án nhân sự, xây dựng dự thảo các văn kiện, lập kinh phí đại hội, chỉ đạo đại hội điểm, phát động thi đua đặc biệt chào mừng đại hội và nhiều công tác khác liên quan tới việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội… theo đúng quy định và Điều lệ MTTQ Việt Nam. Để bảo đảm lộ trình tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh, đại hội MTTQ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024, cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nếu được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có thể thời gian tổ chức đại hội cấp tỉnh sẽ được đẩy sớm hơn dự kiến, vào tháng 6/2024. Hà Nam là một trong những tỉnh có kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ cấp tỉnh sớm so với nhiều địa phương trong cả nước.

Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đến nay, MTTQ tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới và sáng tạo; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm.  Được biết,  ngày 8/4  vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tổ chức chính trị  - xã hội; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh các thời kỳ; chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng Dự thảo báo cáo của MTTQ tỉnh, trong đó nhấn mạnh về tính chặt chẽ, tỉ mỉ, khoa học của văn bản; thống nhất với nhiều nội dung được trình bày trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng thời, đề xuất bổ sung thêm một số nội dung vào dự thảo, như: kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ghi nhận kết quả vai trò chủ công nòng cốt của nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm, phòng chống tham nhũng; cần cụ thể hóa các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2024 - 2029; bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm qua, để khẳng định rõ hơn vai trò MTTQ các cấp, tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu rút gọn dự thảo báo cáo, bảo đảm sự phù hợp về dung lượng và nội dung trình bày…

Bên cạnh đó, hoàn chỉnh Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hướng xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 và giải pháp nguồn lực tổ chức thực hiện; đặc biệt chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội…

Một nội dung quan trọng trong tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp tỉnh là công tác nhân sự. Cũng theo ông Nguyễn Đức Hiếu, trên cơ sở các quy định của pháp luật, định hướng của Trung ương về công tác nhân sự, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ yếu định hướng chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn về số lượng, tiêu chuẩn đối với nhân sự chủ chốt, ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029, tập trung vào một số nội dung: tổng kết công tác nhân sự của nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó tập trung xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và bảo đảm có số lượng, cơ cấu hợp lý; nhân sự được giới thiệu, hiệp thương phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ mặt trận.

Theo sự chỉ đạo của các cấp ủy trong tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề án nhân sự ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiều điểm rất mới và được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Về nhân sự ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, yêu cầu phải có sự tham gia của bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy cùng cấp. Về hiệp thương nhân sự chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp: ở cấp tỉnh phân công một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng đoàn, đồng thời giới thiệu ứng cử giữ chức Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn và chọn điểm chỉ đạo đại hội, phân công từng thành viên trong Ban Thường trực trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chọn thị xã Duy Tiên tổ chức đại hội điểm cấp huyện; ban hành kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, triển khai trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự vào cuộc của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và sự chủ động, tích cực của MTTQ các cấp… Đại hội MTTQ tỉnh sẽ phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp và nhân dân; bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định.

Hà Thanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy