Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tư tưởng ở Bình Lục

Với mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục luôn quan tâm, chú trọng và có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. 

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin được huyện quan tâm đầu tư khá đồng bộ, bảo đảm yêu cầu, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đội ngũ báo cáo viên truyền đạt nghị quyết là những đồng chí lãnh đạo có phương pháp truyền đạt tốt, có kinh nghiệm thực tiễn trên các lĩnh vực, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 06/3/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới. BTV Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đến các tổ chức cơ sở đảng về triển khai, thực hiện Nghị quyết 04. Đồng thời đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện vào chương trình công tác năm của BTV Huyện ủy. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, đảng bộ các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 04; duy trì báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về BTV, Thường trực Huyện ủy theo quy định. BTV Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Các đồng chí được phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đã chủ động tích cực nắm bắt tình hình, trực tiếp dự các cuộc họp của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất với BTV Huyện ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, nhất là những vụ việc "nổi cộm" ở cơ sở.

Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch năm triển khai công tác tư tưởng trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực triển khai phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của huyện, qua đó đã nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, các cấp ủy từ huyện tới cơ sở, trực tiếp là người đứng đầu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng của Đảng; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến đất nước và địa phương kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. 

Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tư tưởng ở Bình Lục
Huyện Bình Lục tham dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023. Ảnh: Đức Anh

Thực tế cho thấy, công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ ở Bình Lục thời gian qua đã được chú trọng và có nhiều đổi mới. BTV Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định... của Trung ương, của Tỉnh ủy. Sau học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, ngăn ngừa, phản bác những quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chú trọng bồi dưỡng bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ở những đơn vị còn thiếu; kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Hình thức, cách thức trong công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới, nội dung truyển tải thực chất, có tính thuyết phục, cung cấp thông tin tình hình thời sự, những vấn đề nóng được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng thời nêu rõ ý thức trách nhiệm, vai trò của đảng viên trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức của địa phương, đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Xác định việc nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận; tăng cường công tác thông tin gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng trong công tác định hướng tuyên truyền, vì vậy Huyện ủy Bình Lục luôn coi trọng, chỉ đạo thực hiện nền nếp chế độ tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm chắc những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, từ đó có những biện pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết kịp thời góp phần ổn định tình hình.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong huyện đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng tháng hoặc đột xuất, ban tuyên giáo các cấp tổng hợp tình hình dư luận xã hội thông qua phiếu phản ánh, các kênh thông tin của đội ngũ cộng tác viên; phản ánh trực tiếp tại các hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác khoa giáo, cộng tác viên dư luận xã hội và thông qua báo cáo, phản ánh nhanh qua điện thoại, email, mạng xã hội, tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân... Nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, nhạy cảm, có tác động lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu đã đạt được; hạn chế, tồn tại, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời vấn đề dư luận quan tâm, tránh phát sinh điểm nóng, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng được chú trọng thường xuyên. Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chỉ đạo các cơ quan thành viên triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh và của huyện, nhất là tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII vào cuộc sống.

Chú trọng thực hiện tốt công tác tư tưởng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ đảng viên. Đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhờ đó, trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, góp phần ổn định tình hình, kinh tế - xã hội có bước phát triển. Thực hiện tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất hàng hóa, các dự án đầu tư trên địa bàn đang được triển khai tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện có hiệu quả.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy