Nâng cao năng lực nhận diện của cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những thông tin sai trái, thù địch

Bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận chính trị nhạy bén là một trong những yếu tố nền tảng quan trọng giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thể nhìn nhận, đánh giá, xem xét trên nhiều khía cạnh, phân tích chính xác đúng, sai, phải, trái trong quá trình tiếp nhận thông tin, từ đó, kịp thời lên tiếng bảo vệ những thông tin đúng đắn, tích cực, phủ nhận, đấu tranh loại bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, trong bối cảnh trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin giả mạo, không chính thống, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử dân tộc, chống phá quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước… càng đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thường xuyên chăm lo nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh, tư duy chính trị; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiều năm qua, công tác đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nên hầu hết cán bộ, đảng viên, nhân dân đều có nhận thức đúng đắn, có sự tin tưởng, kỳ vọng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch vẫn không ngừng công khai xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ lịch sử dân tộc Việt Nam với nhiều chiêu thức, thủ đoạn thâm độc. Đáng lo ngại là những nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng do các thế lực thù địch cố tình tạo ra đã tác động, ảnh hưởng thiếu tích cực đến tư tưởng, tình cảm một bộ phận cán bộ, đảng viên, người dân, nhất là những cán bộ, đảng viên, người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, chưa thực sự có bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng. Trước thực trạng đó, bên cạnh tăng cường kiểm duyệt chặt chẽ nguồn tin, từng bước xây dựng, duy trì một không gian thông tin chính thống, lành mạnh, tích cực, có nguồn gốc và độ tin cậy cao thì giải pháp quan trọng, mang tính lâu dài, bền vững là nâng cao bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân “đề kháng” hiệu quả trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao năng lực nhận diện của cán bộ đảng viên nhân dân trước những thông tin sai trái thù địch
Các đại biểu dự hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 2 năm 2023.Ảnh: Nguyễn Hằng

Để góp phần từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là hệ thống cơ quan tuyên giáo cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, phối hợp triển khai những giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế và có hiệu lực thực thi cao. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa việc cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương, tăng cường sự hiểu biết, củng cố, nhân lên trong cán bộ, đảng viên, nhân dân niềm tin, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như tinh thần chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập, làm theo Bác.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Bùi Văn Lưu, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho rằng: Việc đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng thể hiện ngay từ khâu nghiên cứu áp dụng hình thức tổ chức học tập lý luận chính trị, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, quy định… của Đảng sao cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức hoặc rập khuôn máy móc. Cùng với đó, thực hiện nền nếp, có chất lượng chiều sâu việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, quần chúng gắn với đổi mới chương trình, nội dung giáo án, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu thực tế. Mặt khác, tuyên truyền sâu rộng về tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống, bài học kinh nghiệm lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực nhận diện của cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, đó là thường xuyên đưa ra những dự báo, nhận định chính xác về: tình hình, thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức và xu thế phát triển chung của khu vực, thế giới; đồng thời cập nhật đầy đủ, toàn diện kiến thức mới trên nhiều lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh…) cũng như quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về những vấn đề trên. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng khi chúng ta đang trong lộ trình chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác sâu rộng với các nước trên thế giới. Thực hiện giải pháp này, cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan tuyên giáo cần chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động cung cấp, phổ biến những thông tin chính thống, thể hiện rõ tính định hướng, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những chiêu thức, thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch.

Để bảo đảm hiệu quả hoạt động cung cấp, cập nhật thông tin cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phải được tiến hành đồng bộ, bài bản, chặt chẽ, khoa học, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, phải có sự cân nhắc, lựa chọn cấp độ, liều lượng thông tin cần cập nhật, phổ biến sao cho phù hợp với từng thời điểm, địa bàn, từng nhóm đối tượng tiếp nhận cụ thể, qua đó làm cho nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Khi đã được trang bị, cập nhật kịp thời, đầy đủ những kiến thức mới mang tính hệ thống, tính định hướng cao, cán bộ, đảng viên, nhân dân sẽ có thêm sự vững vàng, tự tin khi tiếp nhận những thông tin mới, chủ động thẩm định, chọn lọc và loại bỏ thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cũng cần tăng cường chỉ đạo hệ thống cơ quan tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đa dạng hóa hình thức đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên từng lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo xây dựng, duy trì thực hiện tốt cơ chế, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc kịp thời, nhanh chóng phát hiện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Mặt khác, duy trì, thực hiện tốt chế độ giao ban và hoạt động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, trên cơ sở đó, cung cấp những thông tin có tính định hướng cao gắn với triển khai các biện pháp phối hợp đấu tranh, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương để tạo cớ xuyên tạc, chống phá. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; kiện toàn tổ chức hệ thống cơ quan tuyên giáo theo mô hình phù hợp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công tác trong khối tư tưởng, văn hóa ngang tầm nhiệm vụ, sẵn sàng “phản ứng nhanh” trước những thông tin sai trái, thù địch. Mặt khác, chú trọng phát huy vai trò, thế mạnh của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc chủ động, kịp thời cập nhật thông tin, làm rõ sự thật, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Như vậy, chú trọng nâng cao bản lĩnh và sự sắc bén về tư duy lý luận chính trị, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có đủ năng lực nhận diện, “miễn nhiễm” trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trên mặt trận chính trị tư tưởng hiện nay. Duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp này chính là thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35 (ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thế Vĩnh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy