Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 4: Phát huy vai trò tiên phong của cơ quan, đơn vị quân đội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội là yêu cầu cấp thiết đối với sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy; lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của quân đội đối với nhiệm vụ này, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Tin liên quan
Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 3 Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 3 Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng

Thời gian qua, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng xã hội (MXH) để phát tán nhiều thông tin sai trái, xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhận diện rõ tình hình, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đã, đang tăng cường hoạt động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 3 Quân đội tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ban CHQS huyện Kim Bảng đánh giá việc thực hiện Quy chế số 775/QC-CT, ngày 12/5/2022 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam tại đơn vị.

Đó là quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh các thế lực thù địch ráo riết tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã bám sát những định hướng của cấp trên, tập trung chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn đảng bộ quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, tăng cường hoạt động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Đại tá Đặng Văn Hoà, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng ủy Quân sự tỉnh là sớm phát hiện, chủ động đấu tranh, ngăn ngừa thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Thực hiện quan điểm chỉ đạo này, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hoá nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm gần sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khâu then chốt để nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 3 Quân đội tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia làm công tác dân vận trên địa bàn xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm) trong quá trình diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Theo đó, “lực lượng 47” trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được bố trí và duy trì hoạt động rộng khắp từ tỉnh tới cơ sở. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT chú trọng phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ giảng dạy chính trị trong hoạt động đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, duy trì hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên ngành từ tỉnh tới cơ sở trong việc thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, dư luận xã hội, diễn biến các sự kiện, nhất là những sự kiện phức tạp, kịp thời đề xuất, tham mưu xử lý có hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, lan toả những bài viết có tính chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hoá các trang web, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội theo định hướng của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 Quân khu 3.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 3 Quân đội tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các địa phương thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong LLVT.

Đề cao tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu xử lý những tình huống nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, tham mưu thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực, chính thống, những mô hình, sáng kiến mới nổi bật về công tác giáo dục truyền thống, những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, qua đó củng cố, nhân lên niềm tin, phấn khởi của cán bộ đảng viên (CBĐV), chiến sĩ, quần chúng nhân dân.

Đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 3 Quân đội tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Một cán bộ giảng dạy chính trị (cấp xã) tiêu biểu tham gia hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong LLVT tỉnh.

Thực tế thời gian qua cho thấy, hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng được các cơ quan, đơn vị quân đội quyết liệt triển khai thực hiện rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân và CBĐV, chiến sĩ LLVT. Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị, nhiều cơ quan quân đội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối tư tưởng, văn hoá, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư,… qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị quân đội cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thường xuyên nắm tình hình, giữ vững ổn định địa bàn; phát huy vai trò của các lực lượng, tổ chức trong việc cùng tham gia đấu tranh trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh nội bộ, internet, mạng xã hội. Hình thức đấu tranh vừa trực tiếp đưa tin phản bác, vừa lồng ghép trong tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm bám sát các sự kiện chính trị, đấu tranh trực diện làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 3 Quân đội tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Kim Bảng dự hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế số 775/QC-CT, ngày 12/5/2022 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam tại đơn vị.

Công tác tuyên truyền luôn bảo đảm yêu cầu bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy hiệu quả của hệ thống phương tiện thông tin đại chúng. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông thường xuyên đăng tải thông tin toàn diện về hoạt động của LLVT địa phương, kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng 47 và đội ngũ báo cáo viên các cơ quan, đơn vị quân đội thường xuyên thông tin tới CBĐV, chiến sĩ LLVT, các tầng lớp nhân dân về thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ những bài viết có tính định hướng cao trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, chiến sĩ, nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác đấu tranh trước những hoạt động truyền đạo trái pháp luật, những tà đạo đội lốt tôn giáo trên địa bàn. Thông qua tăng cường tuyên truyền, giáo dục giúp cho CBĐV, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, thấy rõ trách nhiệm và có hành động đúng đắn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo ghi nhận, hằng năm, lực lượng 47 cùng CBĐV, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã viết, đăng tải hàng triệu tin, bài đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng và các trang nhóm.. Không chỉ đề cao vai trò, trách nhiệm của CBĐV, chiến sĩ lực lượng thường trực, thời gian qua các cơ quan, đơn vị cũng đã huy động đội ngũ CBĐV, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cùng đồng tâm, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch thông qua một số trang, nhóm trên không gian mạng. LLVT tỉnh cùng các lực lượng của quân khu và toàn quân đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hàng trăm tài khoản phản động, xấu độc. Đồng thời, thường xuyên khai thác, thực hiện, đăng tải, chia sẻ những bài viết, những thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội. Số lượng bài viết, chia sẻ, bình luận về những thông tin chính thống, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng tăng, chất lượng được nâng cao.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 3 Quân đội tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cán bộ cơ quan Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tham gia các hoạt  động đấu tranh trên không gian mạng.

Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo 35 Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam là đơn vị đứng thứ 3/24 đầu mối trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn LLVT quân khu. Từ kết quả hoạt động đó, nhiều cá nhân đã được Cục Chính trị Quân khu 3 công nhận là cộng tác viên xuất sắc, kiểm soát viên xuất sắc trong các trang nhóm của quân khu. LLVT tỉnh hằng tháng đều được quân khu biểu dương, đánh giá cao.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, song Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn xác định sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức cần nhận diện chính xác và nỗ lực vượt qua trong thời gian tới. Trước bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động toàn diện từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá với hình thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, phù hợp, khả thi. Qua đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm của CBĐV, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT và nhân dân trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thiết thực góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

(Còn nữa)

Kỳ 5: Coi trọng công tác vận động, định hướng đối với thế hệ trẻ

Nhóm tác giả Xây dựng Đảng-Nội chính

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy