Nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp. Từ nhận thức trên, việc nâng cao chất lượng các bài giảng trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT) đã được cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Nam xác định là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tích cực, hiệu quả đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Học phần “Quản lý hành chính nhà nước” (với 9 đơn vị bài học thuộc chương trình đào tạo TCLLCT do Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị tỉnh đảm nhận) là phần học quan trọng, liên quan trực tiếp đến  hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội. Tích hợp, lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng về Quản lý hành chính nhà nước nhằm góp phần bảo vệ nền hành chính nhà nước, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CBĐV, CCVC) cũng như quản lý các phương diện đời sống xã hội ở cơ sở như: Ngân sách, đất đai, địa giới hành chính, xây dựng, kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, hành chính, tư pháp,... 

Nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K56 tỉnh Hà Nam, khóa học 2021 - 2022.

Việc tích lũy những kiến thức lý luận của bài giảng cùng sự am hiểu thực tiễn sẽ góp phần giúp cho từng giảng viên và học viên củng cố nhận thức, nâng cao bản lĩnh cách mạng, năng lực nhận diện trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cùng với đó, có cơ sở lý luận, kỹ năng, phương pháp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tự đề kháng; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những hình thức đấu tranh tư tưởng, lý luận trong từng tình huống cụ thể, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy sự đồng thuận, ý chí khát vọng của CBĐV, CCVC, nhân dân trong xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc. 

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động tích hợp, lồng ghép kiến thức lý luận của từng bài giảng với thực tiễn cuộc sống, chỉ rõ những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước. Gắn kết kiến thức lý luận với thực tế ở cơ sở, nhất là cấp xã, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được trong quản lý đội ngũ CBĐV, CCVC và các lĩnh vực khác (có liên quan đến bài giảng) trên địa bàn, cộng đồng dân cư, liên hệ mở rộng với vị trí công tác của người học. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại hạn chế, cơ hội và thách thức, nguyên nhân của thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại. 

Trên cơ sở đó, khẳng định, bảo vệ tính đúng đắn cả về mặt lý luận và thực tiễn trong chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; lan tỏa những điểm mới trong nhận thức, quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn và định hướng của Đảng, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết các kỳ đại hội, nhất là Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phương thức tích hợp, lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các bài giảng về Quản lý hành chính nhà nước tại Trường Chính trị tỉnh được tiến hành theo nhiều cách với các loại hình hoạt động đa dạng, phong phú, như: Thảo luận, đối thoại, làm việc nhóm, thực hiện dự án, nghiên cứu tình huống… 

Chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy gắn với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phụ thuộc vào nhiều yếu tố (nhận thức của cán bộ, giảng viên, công tác chỉ đạo điều hành, cơ sở vật chất…), trong đó, đội ngũ giảng viên là lực lượng giữ vị trí, vai trò nòng cốt. Bởi vậy, để công tác này thực sự chất lượng, hiệu quả, có chiều sâu, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giảng viên bám sát nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện hành. Chủ động tiếp cận, nắm vững tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về quản lý đội ngũ CBĐV, CCVC cũng như quản lý các phương diện của đời sống xã hội. Đồng thời, cập nhật thông tin kinh tế - xã hội có liên quan và thực tiễn của địa phương vào mỗi chuyên đề giảng dạy về Quản lý hành chính nhà nước cho phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng học viên, tích hợp lồng ghép nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ khâu soạn bài đến thực hiện bài giảng và tổ chức thảo luận nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong giảng dạy. 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chú trọng dạy cách thức, phương pháp tư duy, giải quyết công việc và ứng xử. Tăng cường đối thoại, trao đổi, thảo luận nhóm, thực hành các bài tập tình huống, chú trọng xây dựng những tình huống liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong từng bài giảng, từ đó gợi mở, tạo điều kiện để học viên trao đổi, thảo luận, chất vấn; tích hợp trong câu hỏi ôn tập, kiểm tra, thi hết môn hoặc chủ đề bài thu hoạch. Đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cũng đã chú trọng tận dụng tối đa tài nguyên trên mạng, trang bị và rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho người học. Cụ thể, cung cấp cho người học những liên kết, địa chỉ tin cậy có thể truy cập miễn phí nguồn học liệu mở liên quan đến chủ đề giảng dạy, học tập và nghiên cứu; kết hợp hình ảnh, video, clip; chú trọng cả yếu tố “xem” và “nghe” trong giảng dạy để thu hút người học, tạo cho không khí giờ học trở nên sinh động, đồng thời, giúp người học có thêm những kỹ năng khác ngoài kiến thức trên lớp. 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình giảng dạy, Trường Chính trị tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu, coi đó là nhu cầu tự thân; nghiêm túc, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, chuyển hóa kết quả nghiên cứu khoa học vào giảng dạy; tích cực tham gia các cuộc thi viết chính luận, viết bài cho các báo, tạp chí để học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy; đồng thời, lan tỏa ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều phương thức, với sự tham gia của nhiều lực lượng. Từ nhận thức đó, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục kiên trì rèn luyện, phấn đấu không ngừng để thực sự là “kiểu mẫu” về tư tưởng, đạo đức, phong cách, năng lực công tác, đồng thời, là lực lượng “huấn luyện cán bộ” tài năng của Đảng, là chiến sỹ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa những giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bất cứ tình huống nào.

Nguyễn Thị Nguyệt

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy