Thường trực BCĐ tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Sáng 27/2, Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN, TC thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh về PCTN, TC chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ tỉnh về PCTN, TC; các đồng chí Thường trực BCĐ và một số thành viên BCĐ tỉnh về PCTN, TC.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả tại hội nghị nêu rõ: Ngay sau cuộc họp Thường trực BCĐ ngày 23/01/2024, Cơ quan Thường trực BCĐ đã tham mưu ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh về PCTN,TC để các cơ quan, đơn vị, cá nhân căn cứ thực hiện. BCĐ tỉnh về PCTN,TC căn cứ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2024 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN,TC, trọng tâm là các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN,TC tại các Phiên họp của BCĐ, Cuộc họp của Thường trực BCĐ; Phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN,TC và Kết luận của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN,TC tại Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của BCĐ PCTN,TC cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chương trình công tác năm 2024 của BCĐ Trung ương về PCTN, TC; Thông báo Kết luận tại Phiên họp thứ 25 của BCĐ Trung ương về PCTN, TC; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác PCTN, TC; Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 26/9/2023 của BTV Tỉnh về việc quán triệt, tuyên truyền PCTN,TC trên địa bàn tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo; Các Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh tại các Phiên họp, Cuộc họp của BCĐ tỉnh về PCTN,TC.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập giá trị nội dung cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN,TC đến từng chi bộ và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tham dự cuộc họp.

BCĐ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đánh giá kỹ, toàn diện, công tâm, trung thực, khách quan các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, tránh oan sai, đảm bảo ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giải quyết đầy đủ, kịp thời giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự.

Công tác thanh tra, KTGS, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được tăng cường. BCĐ tỉnh về PCTN,TC tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra, KTGS, trong đó tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công; quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; công tác cán bộ.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tham dự cuộc họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực BCĐ xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN,TC, nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN,TC tại các phiên họp, cuộc họp của BCĐ; Phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN,TC và Kết luận của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN,TC tại Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và của BCĐ PCTN,TC cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; các quy định của Bộ Chính trị và BTV Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực để PCTN,TC; Chương trình công tác năm 2024 của BCĐ Trung ương về PCTN,TC; Thông báo kết luận tại Phiên họp thứ 25 của BCĐ Trung ương về PCTN,TC; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác PCTN,TC; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 25/8/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN,TC; Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 26/9/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc quán triệt, tuyên truyền PCTN,TC trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo; các Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về PCTN,TC tại các phiên họp, cuộc họp và Kế hoạch số 43-KH/BCĐ ngày 30/6/2023 của BCĐ tỉnh về PCTN,TC; đồng thời tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề quán triệt, học tập giá trị nội dung cốt lõi trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐTrung ương về PCTN,TC "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" đến từng chi bộ và mọi tầng lớp nhân dân.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan và đại biểu dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTN,TC. Chỉ đạo tăng cường phối hợp, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; các vụ án dư luận xã hội quan tâm; các cơ quan tố tụng tăng cường phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh về PCTN,TC theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng (UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy) thông qua việc thanh tra, kiểm tra, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản kịp thời chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để xử lý theo đúng quy định./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy