Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2020-2025 tại Hà Nam

Sáng 10/4, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng đã về dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Tỉnh uỷ Hà Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các Vụ, Viện thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Ban cán sự đảng, đảng đoàn; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;  thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, phó bí thư, trưởng các ban xây dựng Đảng: Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận và Chánh Văn phòng huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025), trong 5 năm qua, các cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng và các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; đã cụ thể hóa, ban hành kịp thời, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận... bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, được cán bộ, đảng viên chấp hành tốt và Nhân dân hưởng ứng và đồng thuận thực hiện.

Trong tổ chức thực hiện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, bảo đảm đồng bộ giữa chủ trương của Đảng với cơ chế, chính sách và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của chính quyền các cấp; thường xuyên đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động nghiên cứu những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường; Kinh tế - xã hội phát triển, từ một tỉnh có nhiều khó khăn, đến nay Hà Nam đã trở thành một trong 17 tỉnh của cả nước tự cân đối ngân sách (về đích trước 4 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20)…

Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị.

Cùng với tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025), Tỉnh ủy Hà Nam cũng đã đánh giá kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tập trung thảo luận theo gợi ý của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; nêu một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hà Nam, sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, nội bộ Hà Nam đoàn kết, công tác xây dựng Đảng của Hà Nam đạt nhiều kết quả nổi bật như: Nghiêm túc quán triệt cụ thể hoá nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, qua đó BTV Tỉnh uỷ đã ban hành các nghị quyết, đề án, chỉ thị, kế hoạch để cụ thể hoá, nghiêm túc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ tất cả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đã hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII), bố trí 100% bí thư cấp uỷ cấp huyện không phải là người địa phương. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chủ trương của Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tương đối tốt trong công tác phát triển đảng viên; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hà Nam tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng; phát triển đảng viên, xây dựng TCCSĐ ở những nơi còn yếu và trong đối tượng học sinh, sinh viên, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong bối cảnh mới nhiều khó khăn, phức tạp và có nhiều yếu tố tác động; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đồng chí cũng thể hiện sự tin tưởng Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, nỗ lực, tăng tốc hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới Đại hội mới với tinh thần đổi mới, đột phá, đưa Hà Nam phát triển bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam thể hiện quyết tâm trong thời gian tới, BTV Tỉnh uỷ sẽ cụ thể hoá những chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ; quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá để đưa Hà Nam phát triển nhanh, bền vững hơn, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ rất ngắn, trong bối cảnh thuận lợi, thách thức đan xen, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo các Nghị quyết của Trung ương; tập trung chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn (2023-2025) đồng bộ, kịp thời; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ diện sắp xếp, đảm bảo ổn định tình hình để chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ (2025-2030). Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam
Quang cảnh hội nghị.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Chương trình, đề án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; việc thực hiện Quy chế làm việc và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các lĩnh vực nhảy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; gắn với kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư phục vụ đại hội đảng các cấp.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, đảm bảo ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung để chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, phấn đấu hoàn thành Đại hội sớm như nhiệm kỳ 2020-2025…

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy