Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới

Xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, những năm qua, các cấp ủy ở Hà Nam luôn quan tâm, coi trọng công tác tư tưởng, nhất là việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 04 ngày 06/03/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới (Nghị quyết 04), góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội.

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết 04 vào cuộc sống, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04. Theo đó, 10/10 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản liên quan để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04. Các cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết vào quy chế làm việc của cấp ủy, trong phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức học tập. 

Việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (trong đó có Nghị quyết 04) ở cấp tỉnh được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn. 10/10 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; đoàn viên, hội viên; công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt đạt trên 95%. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết 04 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Có thể khẳng định, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đồng thời có sự phân công trách nhiệm cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện đều có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường. Định kỳ tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực cấp ủy với đội ngũ bí thư cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc; bí thư cấp ủy các cấp dự, tiếp dân hằng tháng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề được cấp ủy địa phương, nhân dân quan tâm, phản ánh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì, tổ chức hội nghị báo cáo viên hằng tháng; kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương. Ảnh: Đức Anh

Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được nâng lên. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên bước đầu được cảnh báo, ngăn ngừa; những trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm minh đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tư tưởng được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng trong tình hình mới. Hiện các trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, trung bình diện tích mỗi cơ sở đạt từ 1.000m2 - 3.500m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ việc giảng dạy hiện đại, bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ tại cơ sở. Chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và giáo dục lý luận chính trị được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đẩy mạnh, từng bước nâng cao. Tính chiến đấu, sự nhạy bén, sức thuyết phục của công tác tuyên truyền cũng được chú trọng. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 04 của BTV Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội ở địa phương. Đồng thời, góp phần tích cực trong công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, tỉnh Hà Nam xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của BTV Tỉnh ủy gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, góp phần xây dựng Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo nền tảng thuận lợi để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng. Thực hiện tốt phương châm toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng. Đề cao, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở; gần dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Quan tâm kịp thời kiện toàn, quản lý, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Củng cố, kiện toàn lực lượng tuyên truyền viên cơ sở, bảo đảm 100% tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội có tuyên truyền viên và tuyên truyền viên hoạt động đạt hiệu quả cao. 

Thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chú trọng công tác tổng kết thực tiễn. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị huyện, thị, thành phố. Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, hiện đại trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tư tưởng. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 04 của BTV Tỉnh ủy. 

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy