Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 3: Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng

Thời gian qua, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng xã hội (MXH) để phát tán nhiều thông tin sai trái, xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhận diện rõ tình hình, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đã, đang tăng cường hoạt động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tin liên quan
Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 2 Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 2 Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng (CTTT) là giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ nhận thức đó, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong tỉnh luôn chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục CTTT, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên (CBĐV), bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông tin xuyên tạc, xấu, độc mà các thế lực thù địch ráo riết phát tán trên một số nền tảng MXH thường tập trung vào những nhóm nội dung chủ yếu như: Phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận những thành tựu xây dựng, phát triển đất nước; xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Kỳ 3 Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam làm việc với ông Trần V.T về việc đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các thế lực thù địch cũng thường tung ra những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, tin đồn thất thiệt liên quan đến một số vấn đề “nóng”, như: thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; chủ quyền quốc gia, đất đai, môi trường, phòng chống dịch bệnh… nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định về an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam, các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị tăng cường phát tán những tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những định hướng lớn của tỉnh… để kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Tình hình trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân; tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn về ANCT, TTATXH. Thực trạng này đặt ra thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và huy động sức mạnh toàn dân để đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng.

Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông

Cùng với cả hệ thống chính trị, thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm Kế hoạch 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội (KT-XH) trong nước, của tỉnh, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nội dung thông tin, tuyên truyền trên báo chí phong phú, đa dạng, tập trung vào những vấn đề lớn như thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển KT-XH; tăng cường quốc phòng – an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 4 Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Cơ quan chức năng xử lý hành vi đối tượng đăng thông tin sai về dịch COVID-19.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực thông tin, tuyên truyền, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần làm cho hệ tư tưởng của Đảng, lý tưởng xã  hội chủ nghĩa giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; những thành tựu quan trọng, to lớn của đất nước và của tỉnh đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các cơ quan báo chí cũng đã đăng, phát nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần chiến đấu cao trên mặt trận tư tưởng; thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phân tích, làm rõ tính đúng đắn, hợp lý của nhiều chủ trương, chính sách để CBĐV, nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận CBĐV. Cùng với đó, mở thêm chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đăng tải bài viết phê phán những thông tin không đúng sự thật, luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng, từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 4 Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Công an huyện Bình Lục tuyên truyền phòng, chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng tại Trường THPT A Bình Lục.

Trao đổi về vấn đề này, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh cho biết: Để góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ quan báo chí phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực và kịp thời tham gia định hướng đối với những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp, dư luận quan tâm. Đồng thời, truyền tải, lan tỏa những thông tin chính thống, có tính định hướng, tính giáo dục cao, cổ vũ, động viên những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,… sao cho thông tin tích cực phải thực sự là dòng chủ lưu, chiếm ưu thế trong đời sống xã hội theo tinh thần: lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu…

Bên cạnh đó, duy trì những chuyên trang, chuyên mục, tác phẩm, loạt tác phẩm mang tính chính luận cao, sắc bén để đấu tranh trực diện, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Cơ quan báo chí cũng cần kiểm soát chặt chẽ thông tin trên từng sản phẩm báo chí, không để xảy ra sai sót, bảo đảm yêu cầu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý “từ sớm, từ xa”

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 4 Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh họp triển khai việc quản lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Để bảo đảm ANTT trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những hành vi tung tin xấu, độc trên MXH, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường nắm tình hình, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu, độc. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phổ biến, cảnh báo phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu, độc trên không gian mạng của các thế lực thù địch để người dân biết, cảnh giác phòng ngừa, đồng thời tỉnh táo, thận trọng khi tương tác, chia sẻ, bình luận, tránh vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin giả mạo, sai sự thật. Chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông, trang thông tin điện tử, MXH tăng cường cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 4 Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình “từ sớm, từ xa”, ngay tại cơ sở và trên không gian mạng, tập trung đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của những thông tin xấu, độc, thù địch. Lực lượng công an phối hợp với các cấp, ngành tăng cường theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động của hệ thống các trang, cổng thông tin điện tử để phát hiện sơ hở, thiếu sót, dẫn đến mất an ninh, an toàn thông tin mạng. Nhiều đơn vị cũng đã chủ động lập trang thông tin điện tử, fanpage, facebook để vừa đăng tải bài viết tuyên truyền về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, vừa phổ biến, tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đối tượng thù địch để nhân dân biết, cảnh giác và có biện pháp phòng, chống phù hợp.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 4 Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Cơ quan chức năng làm việc với ông Lê.Q.H về việc đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Do làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, từ năm 2019 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử phạt hành chính 29 trường hợp có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính, nhắc nhở, chấn chỉnh gần 100 trường hợp, yêu cầu chấp hành đúng quy định của Luật An ninh mạng. Tất cả những trường hợp bị xử lý, nhắc nhở đều đã nhận thức được việc làm sai trái, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 4 Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Cơ quan chức năng làm việc với ông Trần.V.T và bà Nguyễn T.H.H về việc đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Để thiết thực góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, theo dõi, rà soát thông tin trên MXH, kịp thời phát hiện những đối tượng có hành vi đăng tải, phát tán tin giả, sai sự thật để ngăn chặn, xử lý. Chủ động bám sát diễn biến tình hình liên quan đến ANTT, nhất là những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp, có nguy cơ đối tượng khai thác để tạo dựng, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật; chủ động rà soát, đánh giá, xác định đối tượng để tổ chức truy tìm, đấu tranh, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức tuyên truyền, cảnh báo dư luận, nâng cao nhận thức cho CBĐV, nhân dân khi tham gia sử dụng MXH.

(Còn nữa)

Kỳ 4: Phát huy vai trò tiên phong của cơ quan, đơn vị quân đội

Nhóm tác giả Xây dựng Đảng-Nội chính

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy