Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 6/2024

Chiều 11/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình đối với lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 27/4/2023 về công tác quản lý nhà nước đối với các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 62024
Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan…

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 62024
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp giải trình tháng 4/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh, các ngành liên quan báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước đối với các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; sau hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận số 08/TB-TTHĐND ngày 27/4/2023 (viết tắt là Thông báo số 08) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nước sạch nông thôn.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 62024
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau khi Thông báo số 08 được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra và đã có những chuyển biến tích cực như: Đã rà soát lại công tác giao nhận tài sản kết cấu hạ tầng các công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết một số ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến việc cung cấp nước sạch; đã hướng dẫn các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh để các đơn vị thực hiện và hoàn trả phần vốn nhà nước đầu tư; các ngành chức năng thường xuyên phối hợp theo dõi, giám sát việc thu nộp kinh phí hoàn trả của các nhà máy nước sạch nông thôn; đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý công trình ở các doanh nghiệp, địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn nước của người dân trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 62024
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận.

Tuy nhiên, qua hoạt động giám sát của đại biểu HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, qua việc theo dõi, nắm tình hình cử tri, nhân dân và qua báo cáo của UBND tỉnh cho thấy còn một số nhiệm vụ, giải pháp chưa được tập trung triển khai thực hiện, một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục...

Tại phiên họp, đại biểu HĐND tỉnh đã nêu ý kiến chất vấn, yêu cầu giải trình tập trung vào những vấn đề tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết, khắc phục dứt điểm trong việc thực hiện Thông báo số 08. Thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã có ý kiến tiếp thu, giải trình, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết các giải pháp, tiến độ để giải quyết. Trong đó, đã làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các dự án nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; Xác định những giải pháp cần tập trung để giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện chất lượng nước cung cấp, đảm bảo đời sống, sức khỏe của nhân dân...

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 62024
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với các nội dung giải trình. Để khắc phục hiệu quả, dứt điểm những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với các nhà máy nước sạch nông thôn, nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà máy, cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cung cấp cho người dân trên địa bàn, đồng chí đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh; các Sở, ngành chuyên môn tập trung thực hiện đúng những nội dung đã cam kết tại phiên họp. Chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong việc quyết toán, bàn giao công trình, giao đất, cho thuê đất, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn. Rà soát, quản lý việc thu, nộp kinh phí hoàn trả của tất cả các nhà máy nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, đảm bảo thống nhất, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 62024
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu nội dung yêu cầu giải trình.

Đôn đốc các nhà máy nước sạch lấy từ nguồn nước sông Hồng hoàn thành đúng tiến độ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi nguồn nước đối với các nhà máy sử dụng nguồn nước đầu vào không đảm bảo. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục và phương án đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân các xã Liêm Sơn và Thanh Tâm (huyện Thanh Liêm). Chỉ đạo hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp thực hiện việc hoàn trả ngân sách nhà nước nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo kinh phí đầu tư được hoàn trả kịp thời, đúng quy định; định kỳ rà soát việc quy định giá nước đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 62024
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp.

Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thường xuyên thực hiện công tác ngoại kiểm chất lượng nước ở các công trình cung cấp nước sạch ở nông thôn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất chất lượng nước sạch của các công trình cấp nước… Tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các công trình, nhà máy nước sạch nông thôn. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về việc bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, thường xuyên giám sát việc xả chất thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi; có chế tài để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình tháng 62024
Lãnh đạo Sở NN và PTNT giải trình tại phiên họp.

Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh, định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Thông báo kết luận phiên họp giải trình liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh về Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát. Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát hoạt động của các dự án nước sạch nông thôn, công tác quản lý nhà nước của các ngành, đơn vị đối với lĩnh vực này; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ quan chức năng xử lý, tháo gỡ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy