Các đại biểu dự hội nghị.

Nhằm xác định tình hình diễn biến về hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018 để thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2334/KH-UBND về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018.

Đối tượng, phạm vi rà soát là tất cả các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện rà soát từ ngày 25/9 đến 30/11/2018, theo tiêu chí được quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức rà soát; thành lập tổ giám sát rà soát cấp tỉnh; tập huấn nghiệp vụ, quy trình rà soát cho tổ giám sát rà soát cấp tỉnh, cán bộ phụ trách giảm nghèo cấp huyện, cán bộ LĐ-TB&XH cấp xã.

Sở Tài chính bố trí kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cấp tỉnh thực hiện; hướng dẫn các huyện, thành phố bố trí ngân sách chi cho hoạt động rà soát tại địa phương. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch, tập trung nhân lực, bố trí kinh phí và tổ chức rà soát hộ nghèo năm 2018; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng quy trình rà soát của Bộ LĐ-TB&XH và của tỉnh. Việc rà soát được tiến hành từ thôn, xóm đảm bảo công khai, dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám soát, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các xã gửi lên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được tập huấn, hướng dẫn thực hiện rà soát định kỳ, rà soát thường xuyên xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình. Trong đó, tập trung vào quy trình rà soát định kỳ và thường xuyên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình; cách ghi phiếu tổng hợp diễn biến kết quả giảm số hộ nghèo năm 2018; phiếu phân tích hộ nghèo theo mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phân tích hộ nghèo theo các nhóm đối tượng; phân loại kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018; tổng hợp số hộ có mức sống trung bình…

Hoàng Hải