Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng...

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong những năm qua, Hà Nam luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong 3 năm (2016-2018), toàn tỉnh đã huy động được trên 3.000 tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện các tiêu chí.

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM của tỉnh là gần 433 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 78/98 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 2/6 huyện, thành phố đạt chuẩn huyện NTM. Bình quân mỗi xã đạt chuẩn 18/19 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 13 tiêu chí.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh đã dành nguồn kinh phí gần 680,3 tỷ đồng để thực hiện. Trong đó, nguồn kinh phí từ trung ương là gần 650,3 tỷ đồng, còn lại là nguồn kinh phí địa phương và các nguồn vận động khác.

Triển khai chương trình này, Hà Nam đã quan tâm cho vay tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, y tế cho người nghèo; hỗ trợ về giáo dục cho hộ nghèo, cận nghèo; trợ giúp pháp lý cho người nghèo… Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016-2018 giảm 0,89%/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của  người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng cùng các thành viên trong đoàn công tác đánh giá cao kết quả mà Hà Nam đã đạt được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia những năm qua. Các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, làm rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại trong thực hiện các chương trình; đồng thời thảo luận các giải pháp trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Để đạt mục tiêu đến năm 2020, Hà Nam có 100% số xã và 6 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng; hộ nghèo đa chiều còn dưới 1%, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đề nghị Hà Nam cần chỉ đạo các địa phương tích cực, chủ động hơn nữa trong thực hiện các chương trình, mục tiêu đề ra.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt các giải pháp: lồng ghép các hoạt động triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và chương trình giảm nghèo; tích cực huy động nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM, giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản; đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; lựa chọn, xây dựng xã NTM kiểu mẫu; triển khai thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm; đẩy mạnh triển khai các biện pháp giải quyết vấn đề về vệ sinh môi trường nông thôn; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo; trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo…

Nguyễn Oanh