Trạm Y tế xã Thanh Tân (huyện Thanh Liêm) được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Hội đồng thẩm định đánh giá xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh vừa tổ chức và bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn NTM đợt 2 cho 11 xã của 3 huyện trong tỉnh đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018, gồm: Huyện Lý Nhân 5 xã, Bình Lục 3 xã và Thanh Liêm 3 xã.

Qua xét duyệt, cả 11 xã đều cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. 100% thành viên hội đồng đều bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh có quyết định công nhận những xã này đạt chuẩn NTM năm 2018.

Như vậy, tính đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 91/98 xã đủ điều kiện và được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, huyện Duy Tiên, Kim Bảng Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Riêng 2 huyện Kim Bảng và Duy Tiên đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

M.Hùng