Việc hỗ trợ về giáo dục trong chính sách giảm nghèo đã giúp nhiều học sinh có cơ hội đến trường

Việc hỗ trợ này thuộc chính sách giảm nghèo bền vững, tỉnh Hà Nam thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 giúp con em hộ nghèo có điều kiện đến trường. Ngành Giáo dục và đào tạo đã áp dụng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa và các khoản đóng góp khác theo các quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí.

Chính sách giảm nghèo về giáo dục đã tạo sự bình đẳng trong học tập của học sinh

Toàn tỉnh có 64.558 lượt học sinh thuộc diện hộ nghèo, 26.000 học sinh thuộc diện hộ cận nghèo đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa và các khoản chi phí  khác với kinh phí 51,8 tỷ đồng đối với học sinh nghèo, 7,3 tỷ đồng với học sinh cận nghèo.

Giang Nam