Các đại biểu dự hội thảo

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 14 tỉnh, thành phố cùng đại diện các tổ dân cư tự quản tiêu biểu.

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có 229.480 mô hình tự quản, tập trung ở các lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… Hoạt động của các tổ chức, mô hình tự quản đã phát huy sáng tạo, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động của các mô hình tự quản vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đến việc phát huy tính tự quản trong cộng đồng dân cư. Tính tự quản và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thôn, tổ dân phố ở các địa phương còn hạn chế, chưa đồng đều. Nhiều mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư còn hình thức, chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng và tổ chức thực hiện của mô hình tự quản ở khu dân cư thôn, tổ dân phố giai đoạn hiện nay. Trao đổi những kinh nghiệm, bài học có giá trị phổ biến từ thực tiễn tổ chức thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư. Đề xuất những cơ chế, giải pháp để tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản ở khu dân cư. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó “tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của MTTQ và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng đề án phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, giải pháp của các đại biểu đưa ra tại hội thảo để nghiên cứu báo cáo Ban chỉ đạo đưa nội dung kiến nghị vào đề án trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Đồng chí cũng đề nghị các địa phương cần thống nhất quan điểm mô hình tự quản là phải tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm và tự chủ về kinh phí hoạt động; hoạt động phải theo quy chế, nội quy, hương ước, quy ước của địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, được người dân đồng tình ủng hộ. Các cấp ủy đảng phải có chủ trương phù hợp với tình hình thực tế; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phối hợp tạo điều kiện và hướng dẫn cụ thể, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để các mô hình tự quản đạt hiệu quả.

MTTQ các cấp và các ban, ngành, đoàn thể cần đổi mới công tác tuyên truyên, giáo dục, vận động phù hợp với tình hình thực tế góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Kịp thời đánh giá chất lượng các mô hình, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Tiến hành rà soát các mô hình tự quản, từ đó, duy trì, nhân rộng những mô hình thật sự cần thiết, chất lượng, giải thể những mô hình hoạt động kém hiệu quả.

Hoàng Hải