Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Trung tâm VHNT tỉnh.

Trung tâm VHNT tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở VH,TT&DL. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở VH,TT&DL tổ chức các hoạt động VHNT quần chúng; triển khai chiếu phim; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo, biểu diễn loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc; phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VHNT và giải trí của nhân dân; cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực VHNT, điện ảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chu Bình