Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước trong LLVT tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 82-NQ/ĐU, ngày 1/7/2011 của Đảng ủy Quân khu 3 (NQ 82) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước trong LLVT quân khu”, những năm qua, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp và đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực.

Nhiệm vụ quán triệt triển khai tinh thần NQ82 và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước được ĐUQS tỉnh xác định là một nội dung đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu rộng trong LLVT. Để NQ82 nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, ĐUQS tỉnh đã cụ thể hóa thành những chủ trương, biện pháp trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, thường kỳ của ĐUQS tỉnh. Cùng đó, rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, ĐUQS các huyện, thị xã, thành phố ra nghị quyết chuyên đề, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch và ban hành văn bản tổ chức thực hiện, tạo cơ sở pháp lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Hằng năm, ĐUQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai cho 100% tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội pháp luật Nhà nước trong LLVT tỉnh
Tăng cường giáo dục, rèn kỷ luật, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Để nâng cao hiệu quả trong thực hiện NQ82, ĐUQS tỉnh đã chỉ đạo, lựa chọn một số đảng bộ, chi bộ xây dựng mô hình điểm về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp từ đó nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong đảng bộ và LLVT toàn tỉnh. Trong triển khai thực hiện, công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng luôn được ĐUQS tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cùng đó, các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh hoạt động thi đua, tuyên truyền thông qua những hình thức sinh hoạt, thông tin thời sự; thực hiện ngày văn hóa chính trị tinh thần, ngàp pháp luật, duy trì tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị… Các nội dung quán triệt, học tập đều được các đơn vị liên hệ, vận dụng phù hợp vào thực tiễn cuộc sống, sinh hoạt, tình hình, nhiệm vụ của quân đội, quân khu, địa phương, cơ quan, đơn vị LLVT và chức trách nhiệm vụ của mỗi quân nhân.

Công tác giáo dục, tuyên truyền, thi đua được triển khai thực hiện song hành với chủ trương đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ (CBĐV,CS) có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, nêu cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước.

Công tác nắm và quản lý tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của bộ đội được cấp ủy, chi bộ tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tư tưởng của CBĐV,CS. Việc đánh giá phân loại CBĐV,CS được thực hiện nền nếp, chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với địa phương nơi cư trú, gia đình để quản lý tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và tư tưởng của quân nhân. Theo nhận định qua việc nắm tình hình, đại đa số CBĐV,CS LLVT tỉnh đều có tư tưởng gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao tính hiệu quả trong thực hiện NQ82, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc duy trì thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần, lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh, làm việc theo chức trách; thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất (nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ), kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Giai đoạn 2011-2021, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh đã rà soát chất lượng chính trị đối với gần 6.300 lượt CBĐV,CS; kịp thời xem xét, xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm xảy ra, bảo đảm tính giáo dục, phòng ngừa và răn đe.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Đảng ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức tốt chế độ sinh hoạt, đối thoại với CBĐV,CS, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng. Cùng đó, phát huy hiệu quả của đội ngũ CBĐV, CS làm công tác dân vận, bảo vệ an ninh, chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý sớm các dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CBĐV,CS theo thẩm quyền, tăng cường dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

Từ việc tăng cường vai trò lãnh đạo trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý của cấp ủy, người chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện CBĐV,CS và việc thực hiện quy định về những điều CBĐV,CS không được làm; quy định về thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú đi vào nền nếp. Vai trò nêu gương của CBĐV,CS, nhất là cán bộ chủ trì được đề cao. Công tác đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng nguyên tắc. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện có nền nếp, kịp thời xem xét xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm, bảo đảm tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe. Từ năm 2011 đến nay, ĐUQS tỉnh đã kiểm tra đối với 12 lượt cấp ủy, 18 lượt cấp ủy viên, giám sát đối với 5 lượt cấp ủy, 9 lượt cấp ủy viên; phối hợp  kiểm tra giám sát 24 lượt ĐUQS các huyện, thành phố, thị xã, đảng ủy trực thuộc các khối; giám sát chuyên đề với 12 cấp ủy, 19 đảng viên…Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong tổ chức thực hiện duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Kịp thời nắm bắt, giải quyết tốt tình hình tư tưởng; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho CBCS an tâm công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị.

Thông qua tăng cường vai trò lãnh đạo từ cấp ủy các cấp trong triển khai thực hiện NQ82 của Đảng ủy Quân khu 3, tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước trong đơn vị LLVT tỉnh có chuyển biến tích cực, qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Lã Văn Tư, UVBTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.