Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Kim Bảng bám sát nhiệm vụ chính trị, quyết liệt triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm huyện đã hoàn thành 130/136 nhiệm vụ tỉnh giao; UBND huyện tiến hành chỉ đạo thực hiện 163 nhiệm vụ. Tình hình kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 19%; thu cân đối ngân sách tăng 47,3%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 22,2%.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư cho phát triển bền vững.

Năm 2018, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, huyện khen thưởng.

Lãnh đạo huyện Kim Bảng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể xuất sắc năm 2018.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND huyện Kim Bảng đề ra nhiệm vụ công tác năm 2019 với những chương trình, giải pháp cụ thể. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2019 với nhiều chỉ tiêu sát thực, tập trung vào một số lĩnh vực: chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; chuyển nhanh cơ cấu lao động nông thôn sang sản xuất phi nông nghiệp, mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xuất khẩu; thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực du lịch, dịch vụ; tạo đột phá mới về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, khoáng sản, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; huy động mọi nguồn lực duy trì bền vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, phấn đấu xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phương Dung