Đồng chí  Lê Mạnh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Liêm cho biết: Tinh thần chung của huyện trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII là khẩn trương, kiên quyết, chắc chắn, vừa bảo đảm đồng bộ, liên thông; có tính kế thừa, ổn định, vừa bảo đảm yêu cầu đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chú trọng chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhất là trọng dụng người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm nguyên tắc: một cơ quan thực hiện nhiều việc; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.

Thường trực Đảng ủy xã Liêm Cần (Thanh Liêm) trao đổi nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân sau khi thực hiện sáp nhập thôn, xóm. 

Đến thời điểm này, cùng với việc bố trí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, Thanh Liêm là đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện sáp nhập 3 văn phòng (Huyện ủy, HĐND, UBND huyện).

Cùng với đó, giảm đầu mối tổ chức cơ sở đảng từ 78 xuống còn 74; giải thể 17 chi bộ cơ quan xã, thị trấn, chuyển sinh hoạt đảng 395 CBCC, cán bộ chuyên trách xã về sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ phố; chuyển giao công việc văn phòng đảng ủy cấp xã cho cán bộ văn phòng UBND cấp xã đảm nhiệm (qua đó giảm 17 cán bộ văn phòng đảng ủy, xã thị trấn).

Đồng thời, thực hiện sáp nhập những thôn chưa đủ điều kiện theo quy định, giảm đầu mối thôn từ 167 xuống còn 101, khắc phục tình trạng chưa có tổ chức đảng tại 3 thôn; sắp xếp chức danh cán bộ không chuyên trách cấp thôn, giảm từ 574 người xuống còn 364 người, khắc phục tình trạng trưởng thôn chưa phải là đảng viên tại 63 đầu mối.

Cùng với hệ thống tổ chức đảng, đoàn thể, UBND huyện xây dựng đề án trường liên cấp; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh chuyển giao trung tâm dân số, kế hoạch hóa gia đình về trung tâm y tế huyện; hợp nhất 3 trạm (bảo vệ thực vật, khuyến nông, thú y) thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Xây dựng phương án bố trí nhân sự, giải quyết số CBCCVC dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với cơ cấu lại đội ngũ và thực hiện chính sách tinh giản biên chế bảo đảm công khai dân chủ, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm cho biết: Ưu điểm từ việc sáp nhập các văn phòng đã giúp công tác tham mưu, tổng hợp được chủ động, chất lượng ngày càng nâng lên. Hiệu quả phối hợp với các cơ quan của huyện trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền bảo đảm chặt chẽ, nhanh, gọn, hiệu quả, sát thực tế hơn. Đặc biệt, tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCCVC tinh giản, ít đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm yếu tố liên thông, đồng bộ, khoa học, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Mặc dù còn có những khó khăn nhất định nhưng qua 6 tháng đi vào hoạt động, bộ máy của các đơn vị sau sáp nhập ổn định, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo chính quyền và cá nhân mỗi CBCCVC được nâng lên. Điểm ghi nhận lớn nhất sau khi thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại là khắc phục được một bước tình trạng bộ máy hệ thống chính trị cồng kềnh, nhiều đầu mối; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chưa rõ ràng, chồng chéo, dễ bỏ sót nhiệm vụ; tiết kiệm ngân sách nhà nước… Đồng thời, khuyến khích và phát huy sự năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương trong rà soát, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC phù hợp với chức danh, vị trí việc làm.

Với quyết tâm tạo bước đột phá mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thời gian tới cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn ở Thanh Liêm tiếp tục xác định rõ lộ trình cụ thể để mỗi cấp, ngành, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đề ra. Phương châm thực hiện được xác định: chủ động, quyết tâm, quyết liệt, đúng nguyên tắc, không nóng vội, chủ quan, thảo luận kỹ, xây dựng kế hoạch bài bản, từng công việc có đề án cụ thể, đúng quy trình.

Lê Mai