Tại lễ kỷ niệm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong huyện đã cùng ôn lại truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. Theo đó, cùng với hoạt động của toàn ngành, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) ở Đảng bộ Kim Bảng đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

70 năm qua, cấp ủy từ huyện tới cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp, thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Các ban, ngành, đoàn thể trong huyện thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ KTGS. Đội ngũ làm công tác kiểm tra của huyện từng bước trưởng thành về số lượng, chất lượng, đảm bảo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Đến nay, toàn đảng bộ huyện có 23 UBKT cấp ủy với 108 ủy viên (trong đó 3 đơn vị thực hiện thí điểm mô hình phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy xã chuyên trách). Công tác KTGS của huyện có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. UBKT các cấp trong huyện đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ được giao. Đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được, những năm qua UBKT huyện ủy liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, năm 2011 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng UBKT Huyện ủy Kim Bảng.

Phát huy truyền thống, thời gian tới cán bộ ngành Kiểm tra Đảng của huyện xác định: Tích cực học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS, phổ biến sâu rộng thông tin về hoạt động công tác KTGS đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, lấy phòng ngừa, xây là chính. Bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình địa phương tập trung tham mưu, thực hiện KTGS các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Trước mắt, tập trung KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Cùng đó, tăng cường công tác KTGS gắn với công tác tư tưởng, tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành thực hiện hiệu quả công tác KTGS; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ ngành kiểm tra các cấp.

Nguyễn Hằng