Đánh giá sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05 cho thấy: cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) từ huyện đến cơ sở ở Bình Lục đã làm tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đăng ký học tập, làm theo gương Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, TCĐ, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội, CBĐV, công chức, viên chức (CCVC). Việc thực hiện Chỉ thị 05 được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) và thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,6,7 khóa XII, xác định rõ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở từng địa phương, đơn vị, liên hệ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp. Các mô hình học tập, làm theo gương Bác bước đầu đạt kết quả thiết thực, có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của CBĐV, nhân dân.

Thời gian tới, Huyện ủy Bình Lục xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và xã hội. Theo đó, các cấp ủy, TCĐ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII; Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình làm theo Bác đạt hiệu quả. Cùng đó, hướng dẫn CBĐV, CCVC xây dựng, thực hiện nghiêm cam kết về tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét, phân loại chất lượng hằng năm.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Đức Thuần, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ, nhân dân huyện Bình Lục. Đồng chí đề nghị thời gian tới để việc học tập, làm theo gương Bác tiếp tục trở thành phong cách, đạo đức, thói quen của mỗi CBĐV, CBCC và nhân dân, Huyện ủy Bình Lục tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức học tập, thảo luận, đăng ký làm theo nội dung chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ. Việc đăng ký làm theo tập trung vào những công việc cụ thể, giải quyết những vấn đề bức xúc, liên quan trực tiếp tới nhân nhân như: công khai dân chủ trong thực hiện chủ trương phát triển KT-XH, công tác dân vận chính quyền, chăm lo đời sống vất chất, tinh thần cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức; tăng cường đôn đốc, giám sát kiểm tra để việc học tập, làm theo gương Bác đảm bảo đạt kết quả thiết thực.

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy trao thưởng cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Huyện ủy Bình Lục đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 12 cá nhân về thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hằng