Phần thi trả lời câu hỏi tại Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi huyện Duy Tiên năm 2018.

Thực hiện chủ trương tăng cường kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao vai trò, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng (TCĐ), từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở Đảng bộ Duy Tiên luôn chú trọng lựa chọn nội dung theo hướng bảo đảm: mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Theo đó, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở chú trọng tập trung KTGS việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là chỉ thị, nghị quyết về phát triển đô thị và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Do bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể nên hầu hết các cuộc KTGS do cấp ủy, UBKT các cấp ở Đảng bộ huyện Duy Tiên tiến hành luôn có nội dung thiết thực, hạn chế tính hình thức, có tác dụng rõ nét trong giáo dục, phòng ngừa sai phạm.

Theo đó, nội dung kiểm tra của cấp ủy các cấp trong huyện năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 (đối với 73 TCĐ, 28 CBĐV) tập trung vào kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số nghị quyết chuyên đề và chỉ thị, hướng dẫn của Huyện ủy về tích tụ, tập trung ruộng đất phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn của tỉnh, huyện; về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy tinh thần nêu gương và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2018-2020; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp...

Nội dung KTGS cũng được cấp ủy, UBKT các cấp tập trung vào một số lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, sai phạm như: công tác cán bộ, xây dựng hạ tầng NTM, thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các kết luận, thông báo sau KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp...

Cùng với giám sát thường xuyên, cấp ủy các cấp cũng tăng cường giám sát chuyên đề đối với TCĐ và CBĐV (từ tháng 1/2018 đến hết tháng 3/2019 đã giám sát chuyên đề đối với 72 TCĐ, 92 đảng viên, trong đó có 91 cấp ủy viên), tập trung vào nội dung: quán triệt, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp bền vững, tập trung tích tụ ruộng đất; việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; công tác phát triển đảng viên mới; chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; về lãnh đạo, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Nhờ có sự lựa chọn, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm về nội dung KTGS nên cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện, khắc phục nhiều sai phạm tại cơ sở. Riêng nội dung giám sát trách nhiệm nêu gương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, từ năm 2018 đến nay toàn đảng bộ đã thi hành kỷ luật 24 CBĐV.

Song song với đó, công tác kiểm tra TCĐ và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm cũng được cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn đảng bộ đặc biệt chú trọng chỉ đạo, thực hiện. Năm 2018 và quý I/2019, UBKT các cấp đã kiểm tra 3 TCĐ, 15 CBĐV khi có dấu hiệu vi phạm; UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 4 trường hợp.

Trao đổi về vấn đề lựa chọn nội dung tăng cường công tác KTGS, đồng chí Trịnh Thị Hằng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Duy Tiên cho rằng: Chú trọng làm tốt nội dung KTGS về quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đối với cấp ủy, TCĐ và CBĐV đóng vai trò quan trọng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tế đời sống.

Quá trình kiểm tra luôn đề cao việc phân tích ưu điểm để phát huy, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Cùng với đó, chú trọng tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm các thông báo, kết luận sau KTGS. Mặt khác, tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp.

Năm 2019 được xác định là năm nước rút, cần có sự bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, nhất là mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng thị xã Duy Tiên. Do vậy, ngay từ đầu năm, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở xác định tập trung KTGS việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm của tập thể, cá nhân năm 2018; kiểm tra việc đăng ký làm theo Bác chuyên đề năm 2019 của TCĐ, CBĐV. Cùng với đó, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tăng cường giám sát thường xuyên, xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những TCĐ, CBĐV vi phạm.

Đặc biệt chú trọng và duy trì xuyên suốt nội dung KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua một số việc làm cụ thể như: quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở và trong CBĐV, nhân dân; vấn đề đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Nguyễn Hằng