Xác định năm 2019 là năm tập trung quyết liệt để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đặt ra; Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, sáng tạo và mang tính chất đột phá nhiều giải pháp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực nên đã đạt được những kết quả toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần cùng cả nước hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhiều quốc gia tăng cường biện pháp phòng bệnh viêm phổi do virus corona

Đồng chí Lê Thị Thủy

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Kinh tế tiếp tục phát triển cao với tốc độ 10,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu  ngân sách tăng cao đạt 9.516 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp tăng 16,3%; là một trong những tỉnh đứng tốp đầu của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ; chương trình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 100% xã và 4/6 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi theo hướng hiện đại và văn minh.

Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh; các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực y tế, du lịch bước đầu đi vào hoạt động; giáo dục - đào tạo, thể thao đạt nhiều thành tích cao; công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được chăm lo thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả; quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đạt nhiều kết quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần cổ vũ, động viên những nhân tố, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, gương người tốt - việc tốt; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, nhận thức và hành động của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Hà Nam có 01 tập thể, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 206 tập thể, cá nhân được khen cấp tỉnh; 538 tập thể, cá nhân được khen ở cấp huyện và tương đương...

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra - giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra - giám sát có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, nhân dân; nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng; chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm gây bức xúc, khiếu kiện trong Nhân dân, các vụ việc liên quan đến đất đai, xây dựng tôn giáo trên địa bàn.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra; cho chủ trương xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm đúng quy định pháp luật; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng; chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định của Bộ Chính trị.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; tăng cường đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chỉ đạo UBND tỉnh bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,  các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chương trình, đề án, kế hoạch đã ban hành, tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 đã được xác định gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tăng cường lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước hướng trọng tâm về cơ sở. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được tích cực thực hiện; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên mới gắn với xây dựng, củng cố tổ chức hội, đoàn thể.

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế, đó là: Việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 về sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy chưa bảo đảm tiến độ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Tiến độ, chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa bảo đảm yêu cầu. Hoạt động công tác dân vận trong triển khai thực hiện dân vận khéo, xây dựng các mô hình dân vận hiệu quả chưa rõ nét; chất lượng có mặt còn hạn chế, chưa đồng đều.

Có 06 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2019 còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đặt ra, các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp. Giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân một số dự án đầu tư công còn chậm. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất tôn giáo còn chậm; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là về ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sinh hoạt, trật tự an toàn giao thông, quản lý khai thác khoáng sản chưa hiệu quả, thời gian giải quyết còn kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh đã có chuyển biến song chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy (Kim Bảng). Ảnh: Nguyễn Hằng

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; là năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh; là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp; góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo thế và lực mới cho chặng đường tiếp theo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hà Nam phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau:

- Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung đổi mới phương cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, hướng về cơ sở, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), Chương trình hành động số 54 và 62 của Tỉnh ủy. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng viên.

- Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên. Kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ, việc tố cáo, khiếu nại ngay từ cơ sở, không để xảy ra những vấn đề “nổi cộm”, bức xúc.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận của chính quyền, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động thực hiện chủ đề công tác năm 2020 "Năm dân vận khéo". Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác nội chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

- Tập trung quyết liệt để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2020 gắn với thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách trong quản lý đầu tư công và thu hút đầu tư. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thu hút được những nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước có tiềm lực về vốn, khoa học kỹ thuật, sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao, đóng góp thu ngân sách lớn của tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, Kế hoạch thực hiện đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030. Hoàn thành xây dựng Quy hoạch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa vào khai thác, vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng huyện Kim Bảng là đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã.

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; các đề án, mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp gắn với công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Huy động và lồng ghép các nguồn lực để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chú trọng các giải pháp đào tạo nghề, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020; phấn đấu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, quản lý đô thị; rà soát, quản lý chặt chẽ quy hoạch đất đai, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Giải quyết quyết liệt, hiệu quả vấn đề xử lý rác thải nhất là rác thải sinh hoạt ở nông thôn, chất thải chăn nuôi, môi trường khu, cụm công nghiệp, môi trường khu vực Tây Đáy, môi trường sông Nhuệ - sông Đáy.

- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững. Tổ chức tốt hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa - thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng được thụ hưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 là rất nặng nề, song với những kết quả đã đạt được làm nền tảng, tạo tiền đề và làm cơ sở cho sự phát triển, cùng với sự đoàn kết, chủ động sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Hà Nam phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

LÊ THỊ THỦY

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy