6 tháng qua, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các cấp ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác an sinh xã hội; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời quan tâm chỉ đạo vận động thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Đến nay, toàn Đảng bộ khối có 69 tổ chức cơ sở Đảng với 2.375 đảng viên; kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy ở các tổ chức cơ sở đảng và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở duy trì, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và đăng ký xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức 39 cuộc kiểm tra, 47 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện nghiêm thi hành kỷ luật trong đảng. Công tác lãnh đạo đoàn thể vững mạnh trong các doanh nghiệp cũng được các cấp ủy thường xuyên quan tâm.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu toàn khối ước đạt 15.437 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 29.000 lao động.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng quần chúng là cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp. Nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; nắm bắt tư tưởng, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Thanh Vân