Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Trong thời gian 9 ngày (từ 25/11 đến 3/12/2019), 38 đảng viên mới của 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã được học tập một số nội dung chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… 

Trong quá trình tiếp thu nội dung các chuyên đề, học viên còn được trao đổi, liên hệ thực tế, cung cấp thông tin về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp học viên nắm vững và hiểu rõ tư tưởng, kiến thức về Đảng, nâng cao niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, đánh giá các bài viết thu hoạch, 100% học viên có kết quả đạt khá, giỏi được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Nguyễn Hằng