Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 20/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện công tác kiện toàn cán bộ và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 9/8/2019 của BTV Tỉnh ủy về “Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Cũng tại hội nghị, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt, triển khai Kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Theo đó, BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp yêu cầu các cấp ủy đảng quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung kế hoạch đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng của cấp mình và cấp dưới; chuẩn bị tốt công tác nhân sự; dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị cho đại hội; tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp; trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp…

Trước đó, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung một ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nguyễn Khánh