Các đại biểu dự hội nghị.

3 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể các cấp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, cá nhân. Nhận thức của cấp ủy, TCĐ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) từ khối đến cơ sở trong quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chuyển biến tích cực.

Công tác chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề, đăng ký “làm theo” Bác; xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, nội dung thiết thực, hiệu quả. Toàn đảng bộ xây dựng 29 mô hình điểm, nhân rộng thành 201 mô hình về học tập, làm theo gương Bác.

Nội dung các mô hình điểm tập trung vào việc học tập, làm theo Bác về phong cách tư duy, lãnh đạo, làm việc khoa học, tác phong ứng xử, sinh hoạt đúng mực và được cụ thể hóa vào thực tế công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng nếp sống văn hóa, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế, bức xúc từ cơ sở.

Cùng với xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả…được thực hiện bài bản, đồng bộ. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Di chúc của Người từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của CBĐV, CCVC, góp phần sửa đổi lề lối, tư duy làm việc, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; động viên đảng viên, quần chúng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy, TCĐ, đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức tốt việc học tập chuyên đề và đăng ký “làm theo” Bác hằng năm; Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc và giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà cấp ủy, TCĐ, đoàn thể các cấp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được 3 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian tới CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cơ quan phải thực sự gương mẫu, tự giác rèn luyện, làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác, trong sinh hoạt.

Cùng đó, nghiêm túc nghiên cứu, lựa chọn đăng ký nội dung “làm theo” Bác sát, đúng với nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cá nhân; tập trung chỉ đạo, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, những tồn tại, hạn chế, bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, gắn đẩy mạnh học tập, làm theo Bác với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp ủy các cấp, nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân; tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả và tính lan tỏa về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong đời sống.

Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hằng