Chi bộ Công ty tư vấn xây dựng NN&PTNT Hà Nam là tổ chức đảng (TCĐ) thành lập năm 2000, hiện có 25 đảng viên, nhiều năm được công nhận trong sạch vững mạnh (TSVM). Do yêu cầu nhiệm vụ tái cơ cấu sắp xếp tổ chức bộ máy từ đơn vị sự nghiệp sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị nên TCĐ chuyển về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ký kết văn bản bàn giao TCĐ, đảng viên.

Chuyển sang loại hình tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, Chi ủy Chi bộ Công ty tư vấn xây dựng NN&PTNT Hà Nam xác định sớm hoàn thành quy chế làm việc của cấp ủy, đảm bảo sự thống nhất trong chi bộ. Cùng đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, đoàn kết, có phẩm chất đạo đức, năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc công ty phát động các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác xây dựng Đảng, tích cực phát hiện bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới…; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, vững mạnh.

Nguyễn Hằng