Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy: Ban chấp hành, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế- xã hội có bước chuyển tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển đúng hướng; chủ trương tích tụ ruộng đất để xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết tổ chức sản xuất nông sản sạch được triển khai ở 19/19 xã, thị trấn với diện tích đăng ký 548ha.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) phát triển mạnh; giai đoạn 2016-2018 đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn với tổng mức đầu tư 458 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 13/18 xã đạt chuẩn NTM. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) giữ vững tốc độ tăng trưởng; giá trị bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt trên 2 nghìn tỷ đồng/năm. Hoạt động văn hóa- xã hội, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng. Nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5 ,6 (khóa XII), các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức viên chức (CCVC).

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại, Huyện ủy Bình Lục xác định: Tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra gắn với các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và CBĐV; phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CBĐV. Tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chủ trương tích tụ ruộng đất để triển khai các đề án, giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; duy trì, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất nông sản với quy mô từ 10ha trở lên ở 19 xã, thị trấn. Tận dụng lợi thế về kết nối giao thông, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, thương mại, dịch vụ, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp của huyện đạt 70% trở lên. Đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Bình Lục cần xác định rõ những giải pháp đột phá, quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể cho từng năm, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Cùng đó, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ cần xác định rõ: Bình Lục là huyện nông nghiệp, bám sát nghị quyết, đề án phát triển nông nghiệp để có giải pháp tổ chức, thực hiện phù hợp với địa phương; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng phát triển đàn bò sinh sản, bò thịt; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, phấn đấu năm 2019 đạt huyện NTM.

Đồng thời, khắc phục tồn tại trong công tác giáo dục, đào tạo, nhất là quy hoạch giáo dục. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt quản lý đất đai; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, mạnh dạn đưa ra khỏi bộ máy những CBĐV, CCVC không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặt khác, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Mai