LTS: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 24-HD/TU, ngày 18/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Hà Nam điện tử đăng toàn văn “Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025” và “Gợi ý một số nội dung xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ý kiến đóng góp xin gửi về: Báo Hà Nam (Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý) hoặc email: baohanam@gmail.com, bhn@hanam.gov.vn

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO 

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

1. VỀ BỐ CỤC:

Dự thảo Báo cáo chính trị được trình bày theo kết cấu truyền thống gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phần thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025

2. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020

2.1. Đánh giá tổng quan như dự thảo Báo cáo đã phù hợp chưa?

2.2. Đánh giá kết quả đạt được trên từng lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; giải quyết đơn thư,... nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã chính xác và đầy đủ chưa?

2.3. Những tồn tại, hạn chế, "khuyết điểm" nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã đầy đủ chưa? Có cần điều chỉnh, bổ sung nội dung nào không?

2.4. Nguyên nhân của những kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã đầy đủ chưa? Có cần bổ sung thêm nội dung nào không nhất là nguyên nhân chủ quan?

2.5. 05 bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã sát và phù hợp với tình hình thực tế chưa? Có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung nào không?

3. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025

3.1. Nhận định tình hình thuận lợi, khó khăn như vậy đã đầy đủ chưa? Có cần bổ sung thêm vấn đề gì cho đầy đủ, phù hợp hơn?

3.2. Về Phương hướng, mục tiêu tổng quát: “Tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.” - đã đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của tỉnh chưa? Có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung nào không?

3.3. Về Mục tiêu cụ thể: 02 phương án

* Phương án 1:

Đến năm 2025: Là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đến năm 2030: Là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đến năm 2035: Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

* Phương án 2:

Đến năm 2025:

+ Là tỉnh có công nghiệp theo hướng hiện đại; dịch vụ - thương mại - du lịch chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

+ Tự cân đối ngân sách; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của cả nước.

Đến năm 2030:

+ Là tỉnh có công nghiệp hiện đại; dịch vụ - thương mại - du lịch chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

+ Có điều tiết ngân sách về Trung ương; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đến năm 2035: Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương án nào phù hợp với tình hình chung của cả nước, của khu vực và nhất là tình hình thực tế của tỉnh? Cần bổ sung, điều chỉnh nội dung nào của từng mục tiêu cụ thể không?

3.4. Các nhiệm vụ đột phá:

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định 3 đột phá:

(1) Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

(2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

(3) Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

03 đột phá này đã đầy đủ chưa? Có phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và có tính khả thi không? Có cần thêm, bớt nội dung nào trong từng đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới?

3.5. Về các chỉ tiêu chủ yếu: Xây dựng bộ chỉ tiêu như vậy có phù hợp không? Có cần điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu nào không?

3.6. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Dự thảo Báo cáo chính trị nêu 08 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 10 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 03 nhiệm vụ về Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, cải cách hành chính - có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung nào không?

4. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ, PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; HUY  ĐỘNG, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC, XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG - nội dung này đã phù hợp chưa? có cần điều chỉnh, bổ sung gì không?

5. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT, GÓP Ý KHÁC.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH