Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể và công tác phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể về phát triển kinh tế hợp tác, HTX ngày càng được nâng cao về chất lượng; có nhiều hoạt động tham gia vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội.

Những năm qua, Liên minh HTX tỉnh đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, xây dựng, phát triển các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị phát triển sản phẩm bền vững. Trong nhiệm kỳ đã tư vấn, hỗ trợ thành lập được 70 HTX kiểu mới. Công tác phát triển thành viên đối với các HTX được thành lập mới và đối với các tổ chức kinh doanh nhỏ và vừa trên địa bàn được quan tâm. Hàng năm Liên minh HTX tỉnh tổ chức tốt công tác tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX như hỗ trợ vốn, phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý các HTX; sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Đoàn Chủ tịch đại hội

Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác của Liên minh HTX tỉnh và phong trào phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và HTX, trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Liên minh HTX tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, khắc phục khó khăn, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Chi bộ phấn đấu hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát huy tốt vai trò tham mưu về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, HTX… Để thực hiện tốt mục tiêu đặt ra, chi bộ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức Liên minh HTX vững mạnh; coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ HTX về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức mới; thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, tăng cường hỗ trợ HTX tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh…

Thanh Bình