Các đại biểu dự phiên họp.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe ngành chức năng trình bày các tờ trình, dự thảo NQ: Về giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ trong cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; Về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tự nguyện nghỉ công tác; Về quy định chức danh, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị- xã hội cấp xã, thôn, tổ phố; Về sáp nhập, đặt tên thôn, tổ phố; Về hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, tổ phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập thôn, tổ phố; Về ban hành NQ thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Về tờ trình, dự thảo NQ giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ trong cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo chỉ tiêu biên chế được giao, năm 2018 tỉnh có 1.385 biên chế (giảm 35 chỉ tiêu so với 2017), do vậy các đại biểu đề nghị: cần xem xét, rà soát chỉ tiêu biên chế từng đơn vị để phân bổ, giao chỉ tiêu cho phù hợp; lấy vị trí việc làm để làm căn cứ giao chỉ tiêu biên chế.

Về tờ trình, dự thảo NQ sáp nhập, đặt tên thôn, tổ phố, toàn tỉnh có 2 đơn vị (Thanh Liêm, Kim Bảng) hoàn thành quy trình sáp nhập, các đơn vị còn lại đang khẩn trương thực hiện. Quá trình triển khai gặp một số khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh tiếp tục xin ý kiến Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng giải quyết.

Về quy định chức danh, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị- xã hội cấp xã, thôn, tổ phố, các đại biểu đề nghị cần xem xét, điều chỉnh lại một số mục cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, cho rằng mức phụ cấp theo quy định chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách sau khi sáp nhập thôn, tổ phố.

Về hỗ trợ CBCCVC, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tự nguyện nghỉ công tác; Về hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, tổ phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhập; Về ban hành NQ thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình, dự thảo NQ.

Lê Mai