Xác định việc triển khai xây dựng mô hình điểm về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường Minh Khai (Phủ Lý) đã lựa chọn 2 chi bộ tổ dân phố và 1 chi bộ hành chính để xây dựng mô hình điểm: chi bộ 4 với mô hình “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người thành phố Phủ Lý văn minh thanh lịch"; chi bộ 8 với mô hình “phong cách sinh hoạt cần, kiệm, liêm, chính của Bác trong công tác xây dựng Đảng"; Bộ phận “một cửa” của UBND phường với mô hình “phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn"…

Hai chi bộ đã ký cam kết với Đảng ủy phường Minh Khai để thực hiện xây dựng các mô hình điểm.

Kết quả sau 1 năm xây dựng, thực hiện các mô hình điểm cho thấy: đã nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đặc biệt, quá trình thực hiện, các chi bộ đã lồng ghép tốt nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII ) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ”, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Để việc thực hiện mô hình đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, Đảng bộ phường Minh Khai tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thi 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Lấy kết quả mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, tiêu chí đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và thi đua của cơ quan, đơn vị hằng năm. Biểu dương, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, ghi danh sổ vàng “Người tốt, việc tốt”.

Lê Mai