Chuẩn bị thật tốt, bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Thường trực Đảng ủy phường Minh Khai (TP. Phủ Lý) duyệt nội dung, chương trình Đại hội Chi bộ 7, chi bộ tổ chức đại hội điểm của phường.

Đại hội đảng bộ (ĐHĐB) các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết ĐHĐB các cấp đã đề ra; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Từ nhận thức đó, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong tỉnh đang tích cực, chủ động tập trung chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, các cấp ủy, TCĐ trên địa bàn huyện Bình Lục đang tích cực chuẩn bị điều kiện cho ĐHĐB các cấp bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và 100% đảng ủy xã, thị trấn thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy lần thứ nhất; các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành dự thảo văn kiện. Đồng thời, rà soát sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự ĐHĐB cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó bổ sung các chức danh bảo đảm đúng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Lục cho biết: Đến thời điểm này, các bước tổ chức ĐHĐB các cấp trên địa bàn huyện đều bảo đảm đúng tiến độ, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, trong đó đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội. Kết thúc tháng 12/2019, công tác chuẩn bị nhân sự ĐHĐB các cấp của huyện cơ bản hoàn thành. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, BTV Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nảy sinh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước chào mừng ĐHĐB các cấp.

Đảng bộ xã Lê Hồ (Kim Bảng) được Tỉnh ủy chọn tổ chức ĐHĐB điểm cấp cơ sở toàn tỉnh vào ngày 20/3/2020. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Lê Hồ đã khẩn trương, tích cực thực hiện toàn diện các nội dung chuẩn bị ĐHĐB, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị. Đảng ủy, UBND xã cũng đã phát động phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân. Trong phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, trọng tâm là triển khai công trình nâng cấp tuyến đường giao thông trục xã chào mừng ĐHĐB các cấp, thiết thực phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH đề ra trong nhiệm kỳ trước. 

Đồng chí Phạm Việt Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lê Hồ chia sẻ: Là đơn vị được lựa chọn tổ chức ĐHĐB điểm cấp cơ sở của tỉnh nên trong quá trình chuẩn bị, Đảng ủy xã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tiến độ triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đại hội cũng như kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc. Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đã cơ bản hoàn thành bước một. Công tác nhân sự cấp ủy cũng được thực hiện đúng quy trình, phát huy dân chủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Quy hoạch cấp ủy khóa mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu nâng cao cả về chất lượng, số lượng, cơ cấu, gồm những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết ĐHĐB xã và nghị quyết ĐHĐB cấp trên.

Xác định rõ công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐB các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng, các cấp ủy, TCĐ từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị, tổ chức đại hội bám sát tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 129 của BTV Tỉnh ủy, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, TCĐ, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. 

Các cấp ủy, TCĐ cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai việc xây dựng văn kiện đại hội bảo đảm bài bản, công phu, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, xác định giải pháp thiết thực, khả thi trong nhiệm kỳ tới, cân đối hài hòa giữa nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quá trình xây dựng văn kiện, cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sỹ, trí thức, đại diện các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thích hợp, hiệu quả. Đồng thời, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới được cấp ủy, TCĐ tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, BTV cấp ủy. Việc xây dựng đề án nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhằm lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Gắn quy hoạch với sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể; chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân tố mới, có đức, có tài, uy tín, triển vọng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Song song với triển khai công tác chuẩn bị đại hội, cấp ủy, TCĐ các cơ quan, đơn vị thường xuyên bám sát từng lĩnh vực, địa bàn cơ sở nắm bắt tình hình, tư tưởng CBĐV, nhân dân trước, trong và sau ĐHĐB các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc nổi cộm, bức xúc ở các ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước chào mừng ĐHĐB các cấp. Tăng cường hoạt động thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định với tinh thần giữ thế chủ động và vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tế của cấp ủy, TCĐ từ tỉnh đến cơ sở là tiền đề quan trọng bảo đảm tổ chức thành công ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, TCĐ; phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của CBĐV, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Mai Hương

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.