Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác CCHC đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các bộ, ngành, địa phương. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm đáng kể so với năm 2016. Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân có bước chuyển rõ rệt, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp.

100% Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, công bố danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Kiến nghị, đề xuất của người dân, DN liên quan đến thực hiện nhiệm vụ CCHC được trả lời, xử lý kịp thời. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ xác định: Tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016- 2020. Đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, DN; khắc phục tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC liên quan đến người dân, DN, coi đây là khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước. Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, DN của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xác định CCHC có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội. Từ đó, xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2018 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, góp phần hướng đến xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lê Mai