Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp trên 2.600 lượt công dân (giảm 9,3% so cùng kỳ năm 2017); nhận hơn 1.300 lượt đơn, thư; giải quyết 43/53 vụ việc thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 81%). Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; công tác giám sát, xử lý sau thanh tra được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, cơ quan thanh tra các cấp trong tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chương trình công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm.

Theo đó, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra và thực hiện thanh tra đột xuất. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả chủ trương, chính sách, giải pháp phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết chuyên đề 08 của Tỉnh ủy khóa XIX.

Thanh  Vân